30.493

Implementatie richtlijn 2004/38/EG betreffende het recht van vrij verkeer en verblijf op het grondgebied van de lidstaten voor de burgers van de Unie en hun familieleden, en goedkeuring van een voorbehoud bij het Europees verdrag inzake sociale en medische bijstandDit wetsvoorstel wijzigt de Wet werk en bijstand (WWB), de Wet studiefinanciering 2000 (WSF 2000), de Wet tegemoetkoming onderwijsbijdrage en schoolkosten (WTOS) en van de Vreemdelingenwet 2000 in verband met de totstandkoming van richtlijn 2004/38/EGPDF-document betreffende het recht van vrij verkeer en verblijf op het grondgebied van de lidstaten voor de burgers van de Unie en hun familieleden, alsmede met de goedkeuring van een daarmee samenhangend voorbehoud bij het Europees verdrag inzake sociale en medische bijstand.

Met dit voorstel worden bovengenoemde wetten afgestemd op richtlijn 2004/38/EG die strekt tot vervanging en integratie van een reeks eerdere richtlijnen, waarin de verblijfsrechten waren geregeld voor verschillende categorieën van Unieburgers die binnen het gebied van de Europese Unie van hun migratierechten gebruik wensten te maken.

Deze samenvatting is gebaseerd op het wetsvoorstel en de memorie van toelichting zoals ingediend bij de Tweede Kamer.


Stand van zaken

Het voorstel is op 24 mei 2006 zonder beraadslaging en zonder stemming aangenomen door de Tweede Kamer. De Eerste Kamer heeft het voorstel op 4 juli 2006 zonder stemming aangenomen.

De wet is opgenomen in Staatsblad 373 van 22 augustus 2006.

De inwerkingtreding is opgenomen in Staatsblad 456 van 10 oktober 2006.


Kerngegevens

ingediend

17 maart 2006

titel

Wijziging van de Wet werk en bijstand, van de Wet studiefinanciering 2000, van de Wet tegemoetkoming onderwijsbijdrage en schoolkosten en van de Vreemdelingenwet 2000 in verband met de totstandkoming van richtlijn 2004/38/EG betreffende het recht van vrij verkeer en verblijf op het grondgebied van de lidstaten voor de burgers van de Unie en hun familieleden, alsmede goedkeuring van een daarmee samenhangend voorbehoud bij het Europees verdrag inzake sociale en medische bijstand

schriftelijke voorbereiding

ondertekening

  • minister voor Vreemdelingenzaken en Integratie

inwerkingtreding

Op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip


Hoofdlijnen

  • uitsluiting van het recht op bijstand van EU-burgers die korter dan drie maanden in het land verblijven, als werkzoekende in het land verblijven, of als student in het land verblijven;
  • beperking van het recht op volledige studiefinanciering voor EU-burgers;
  • aanpassing van de regeling van de documentplicht m.b.t. EU-burgers;
  • goedkeuring van het voorbehoud m.b.t. de toepasselijkheid van de WWB op grond van artikel 16, onder b, van het Europees Verdrag inzake sociale en medische bijstand, waardoor zeker wordt gesteld dat de verplichtingen uit hoofde van dat verdrag op een lijn liggen met die welke gelden krachtens het EG-verdrag.


Documenten