30.522

Nieuwe regels voor toepassing van bouwstoffen, grond en baggerspecieDit wetsvoorstel heeft tot doel om, in het licht van de Beleidsbrief bodem, een wettelijke grondslag te creëren voor het geven van regels bij of krachtens algemene maatregel van bestuur voor het toepassen van bouwstoffen, grond en baggerspecie op of in de bodem. Daartoe is wijziging van de Wet bodembescherming noodzakelijk.

Het voorstel biedt de mogelijkheid voor subdelegatie naar ministeriële regeling, omdat regelmatig wijzigingen van vooral technische voorschriften worden voorzien. Ook kunnen middels algemene maatregel van bestuur landelijke en decentrale regels ten aanzien van het toepassen van grond en baggerspecie worden vastgesteld. Door het opnemen van een gelijkwaardigheidsbepaling bij algemene maatregel van bestuur wordt het mogelijk alternatieve meet- en bepalingsmethoden toe te passen of alternatieve isolatie, beheers- en controlemaatregelen te nemen.

Deze samenvatting is gebaseerd op het wetsvoorstel en de memorie van toelichting zoals ingediend bij de Tweede Kamer.


Stand van zaken

Het voorstel is op 15 februari 2007 aangenomen door de Tweede Kamer. De fractie van de SP stemde tegen.

De Eerste Kamer heeft het voorstel op 13 maart 2007 als hamerstuk afgedaan. De fractie van de SP is daarbij aantekening verleend.


Kerngegevens

ingediend

12 april 2006

titel

Wijziging van de Wet bodembescherming en diverse andere wetten met het oog op nieuwe regels voor de toepassing van bouwstoffen, grond en baggerspecie

schriftelijke voorbereiding

ondertekening

  • staatssecretaris van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer
  • minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

inwerkingtreding

Op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip


Documenten