30.532

Wijziging van de ArbeidstijdenwetIn dit wetsvoorstel wordt een aantal wijzigingen in de Arbeidstijdenwet (ATW) voorgesteld teneinde deze wet te vereenvoudigen en transparanter te maken.

Met de beperking van de regels omtrent arbeids- en rusttijden wordt onder meer beoogd de werkgelegenheid en het vestigingsklimaat in Nederland gunstig te beïnvloeden. Uitgangspunt van de wet blijft het belang van veiligheid, gezondheid en welzijn van werknemers, alsmede het mogelijk maken van combinaties van arbeid met zorgactiviteiten en met andere verantwoordelijkheden die liggen buiten de arbeid.

Deze samenvatting is gebaseerd op het wetsvoorstel en de memorie van toelichting zoals ingediend bij de Tweede Kamer.


Stand van zaken

Het voorstel is op 3 oktober 2006 aangenomen door de Tweede Kamer. GroenLinks, PvdA, D66, VVD, CDA, LPF, Groep Wilders, Groep Nawijn, Groep Eerdmans/Van Schijndel en de Groep Van Oudenallen stemden voor. De Eerste Kamer heeft het voorstel op 28 november 2006 als hamerstuk afgedaan.

De wet is opgenomen in Staatsblad 632 van 12 december 2006.

De inwerkingtreding is opgenomen in Staatsblad 89 van 15 maart 2007.


Kerngegevens

ingediend

21 april 2006

titel

Wijziging van de Arbeidstijdenwet in verband met vereenvoudiging van die wet

schriftelijke voorbereiding

inbreng geleverd door

ondertekening

inwerkingtreding

Op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip dat voor de verschillende artikelen of onderdelen daarvan verschillend kan worden vastgesteld


Hoofdlijnen

  • binnen de mogelijkheden van de internationaalrechtelijke normen wordt meer ruimte geboden voor werkgevers en werknemers om tot maatwerk en flexibele afspraken te komen binnen sectoren en ondernemingen;
  • de huidige systematiek van de dubbele normstelling van standaard- en overlegnormen wordt vervangen door een enkelvoudig normenstelsel: in de normen voor de maximale arbeidstijden wordt niet langer onderscheid wordt gemaakt tussen structurele arbeidstijd en arbeidstijd inclusief overwerk, en tevens wordt de regeling voor nachtarbeid en de pauze vereenvoudigd en geflexibiliseerd;
  • het aantal regels omtrent de arbeids- en rusttijden wordt beperkt (o.a. halvering van het aantal regels in het Arbeidstijdenbesluit).


Documenten