30.552

Vergroten verantwoordelijkheid werkgevers en werknemers voor het arbeidsomstandighedenbeleidDit wetsvoorstel wijzigt de Arbeidsomstandighedenwet 1998 met als doel de verantwoordelijkheid van werkgever en werknemers voor het arbobeleid te vergroten. Het arbobeleid wordt niet op gedetailleerd niveau door de centrale overheid geregeld, maar moet zoveel mogelijk tot stand komen binnen ondernemingen, zodat maatwerk mogelijk is.

Met dit voorstel wordt de algehele toepasselijkheid van de arbowetgeving op vrijwilligers vervangen door de bevoegdheid om ten aanzien van vrijwilligers nader aan te wijzen voorschriften met betrekking tot de ernstige risico's van toepassing te verklaren. Tevens maakt dit voorstel het mogelijk dat een werkgever met ten hoogste 25 werknemers onder bepaalde voorwaarden zelf de taken van de preventiemedewerker kan uitvoeren.

Deze samenvatting is gebaseerd op het wetsvoorstel en de memorie van toelichting zoals ingediend bij de Tweede Kamer.


Stand van zaken

Het voorstel is op 26 september 2006 aangenomen door de Tweede Kamer. PvdA, D66, Groep Wilders, VVD, CDA, ChristenUnie, SGP, LPF, Groep Van Schijndel en Groep Van Oudenallen stemden voor. De Eerste Kamer heeft het voorstel op 28 november 2006 zonder stemming aangenomen. GroenLinks en SP is daarbij aantekening verleend.

De wet is opgenomen in Staatsblad 673 van 21 december 2006.

Wijziging Arbeidsomstandighedenbesluit is opgenomen in Staatsblad 674 van 21 december 2006.

De inwerkingtreding is opgenomen in Staatsblad 675 van 21 december 2006.


Kerngegevens

ingediend

9 mei 2006

titel

Wijziging van de Arbeidsomstandighedenwet 1998 en enige andere wetten in verband met het vergroten van de verantwoordelijkheid van werkgevers en werknemers voor het arbeidsomstandighedenbeleid

schriftelijke voorbereiding

inbreng geleverd door

ondertekening

inwerkingtreding

Op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip dat voor de verschillende artikelen of onderdelen daarvan verschillend kan worden vastgesteld


Documenten