30.614

Verzamelwet arbeidsverhoudingen en arbeidsmarkt 2006Dit wetsvoorstel wijzigt verschillende wetten op het terrein van de arbeidsverhoudingen en van de arbeidsmarkt.

Het gaat om wijzigingen van technische aard (redactionele verbeteringen en corrigeren van onjuiste verwijzingen) maar ook om een aantal beleidsmatige wijzigingen (zie hoofdlijnen).

Deze samenvatting is gebaseerd op het wetsvoorstel en de memorie van toelichting zoals ingediend bij de Tweede Kamer.


Stand van zaken

Tweede Kamer
Schriftelijke voorbereiding
Eerste Kamer
Plenair
 
Afkondiging
Staatsblad(en)

Het voorstel is op 5 oktober 2006 zonder beraadslaging en zonder stemming aangenomen door de Tweede Kamer. De Eerste Kamer heeft het voorstel op 7 november 2006 als hamerstuk afgedaan.

De wet is opgenomen in Staatsblad 647 van 19 december 2006.

De inwerkingtreding is opgenomen in Staatsblad 648 van 19 december 2006.


Kerngegevens

ingediend

2 oktober 2006

titel

Wijziging van een aantal wetten op het terrein van de arbeidsverhoudingen en de arbeidsmarkt (Verzamelwet arbeidsverhoudingen en arbeidsmarkt 2006)

schriftelijke voorbereiding

ondertekening

inwerkingtreding

Op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip dat voor de verschillende artikelen of onderdelen daarvan verschillend kan worden vastgesteld


Hoofdlijnen

  • Wet kinderopvang (art. 6 en 94 inzake aanspraak op kinderopvangtoeslag, art. 57 inzake verklaring omtrent gedrag voor personeel centra ouderparticipatie, art. 57a inzake wettelijke grondslag Beleidsregels kwaliteit kinderopvang);
  • Pensioen- en spaarfondsenwet (omzetting vast beleid inzake ontheffingen artikel 2 ten aanzien van houders van certificaten van aandelen in wettelijke bepaling);
  • Wet verplichte deelneming in een bedrijfstakpensioenfonds 2000 (stellen van nadere eisen aan begrip 'belangrijke meerderheid' wat betreft de periodieke representativiteitstoets);
  • Wet verplichte beroepspensioenregeling;
  • Arbeidstijdenwet;
  • Wet bestuurlijke boete Arbeidstijdenwet;
  • Wet arbeid vreemdelingen (toevoeging tweede lid aan art. 18, waarbij het niet naleven van de medewerkingsplicht van de werkgever een beboetbaar feit oplevert);
  • Wet gelijke behandeling mannen en vrouwen, Titel 10 van Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek, en de Ambtenarenwet (uitbreiding victimisatiebescherming van artikel 7 Richtlijn 2002/73/EG tot andere discriminatiegronden te weten verschil in arbeidsduur en het al dan niet tijdelijk karakter van de arbeidsovereenkomst).


Documenten

Filter op:
       
Filter op:
     

Sociale media menu


Volg via