30.679

Regels inzake de financiering bij uitvoering van socialezekerheidswettenDit wetsvoorstel wijzigt de Wet werk en bijstand (Wwb) met betrekking tot de financiering van gemeenten ten behoeve van samenwerkingsverbanden waarbij de uitvoering van die wet is overgedragen aan een openbaar lichaam als bedoeld in de Wet gemeenschappelijke regelingen.

Dit wetsvoorstel regelt verder de inkomenszekerheid totdat het recht op bijstand is vastgesteld waarbij het college van burgemeester en wethouders wordt verplicht uiterlijk binnen vier weken na de datum van aanvraag, bij wijze van voorschot algemene bijstand, in de vorm van een renteloze lening te verlenen.

Deze samenvatting is gebaseerd op het wetsvoorstel en de memorie van toelichting zoals ingediend bij de Tweede Kamer.


Stand van zaken

Het voorstel is op 24 oktober 2006 aangenomen door de Tweede Kamer. SP, PvdA, de Groep Eerdmans/Van Schijndel, D66, VVD, CDA, ChristenUnie, SGP, LPF en Groep Van Oudenallen stemden voor. De Eerste Kamer heeft het voorstel op 28 november 2006 als hamerstuk afgedaan.

De wet is opgenomen in Staatsblad 712 van 28 december 2006.

De inwerkingtreding is opgenomen in Staatsblad 713 van 28 december 2006.


Kerngegevens

ingediend

28 augustus 2006

titel

Regels inzake de financiering bij uitvoering van socialezekerheidswetten door intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en inzake voorschotverstrekking op grond van de Wet werk en bijstand

schriftelijke voorbereiding

ondertekening

inwerkingtreding

Op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip dat voor de verschillende artikelen of onderdelen daarvan verschillend kan worden vastgesteld


Documenten