30.800 H

Begrotingsstaat Waddenfonds 2007Dit wetsvoorstel bevat de begroting van uitgaven en ontvangsten voor het jaar 2007 van het Waddenfonds.

Deze samenvatting is gebaseerd op het wetsvoorstel en de memorie van toelichting zoals ingediend bij de Tweede Kamer.


Stand van zaken

Schriftelijke voorbereiding
Eerste Kamer
Afkondiging
Staatsblad(en)

Het voorstel is op 6 februari 2007 met algemene stemmen aangenomen door de Tweede Kamer.

De Eerste Kamer heeft het voorstel op 27 februari 2007 als hamerstuk afgedaan.


Kerngegevens

ingediend

19 september 2006

titel

Vaststelling van de begrotingsstaat van het Waddenfonds voor het jaar 2007

schriftelijke voorbereiding

ondertekening

  • minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer

inwerkingtreding

Indien het koninklijk besluit van het op 14 juni 2006 ingediende Voorstel van wet houdende instelling van een Waddenfonds (Wet op het Waddenfonds) (30.594) nadat het tot wet is verheven, in werking treedt, treedt deze wet op hetzelfde tijdstip in werking.


Documenten