30.856

Verbetering positie en zeggenschap huurdersHet wetsvoorstel verbetert de positie en de zeggenschap van huurders en huurdersorganisaties ten opzichte van hun verhuurder

Vanuit drie invalshoeken (huurder als contractpartij van de verhuurder, huurders(-organisaties) als stakeholder van de verhuurder en huurders(-organisaties) als stakeholder van de overheid) heeft de Commissie Leemhuis in haar adviesPDF-document uit oktober 2005 voorstellen gedaan ter verbetering van die positie. Dit wetsvoorstel heeft betrekking op de invalshoek huurders(-organisaties) als stakeholder van de verhuurder. Een aantal aanbevelingen van de commissie zijn in dit wetsvoorstel overgenomen, met dien verstande dat de Wet op het overleg huurders verhuurder (Wohv) niet op alle verhuurders van toepassing zal worden maar alleen op verhuurders die ten minste 25 woongelegenheden verhuren. De wijzigingen van de Wohv betreffen onder meer het zoveel mogelijk gelijk trekken van de positie en zeggenschap van huurder en huurdersorganisaties in de particuliere sector met die in de sociale sector.

Deze samenvatting is gebaseerd op het wetsvoorstel en de memorie van toelichting zoals ingediend bij de Tweede Kamer.


Stand van zaken

Het voorstel op 22 januari 2008 met algemene stemmen aangenomen door de Tweede Kamer.

De Eerste Kamer heeft het voorstel op 23 september 2008 zonder stemming aangenomen. De fractie van de VVD is daarbij aantekening verleend.

De wet is opgenomen in Staatsblad 418 van 30 oktober 2008.


Kerngegevens

ingediend

30 oktober 2006

titel

Wijziging van de Wet op het overleg huurders verhuurder (verbetering positie en zeggenschap huurders)

schriftelijke voorbereiding

inbreng geleverd door

ondertekening

  • minister voor Wonen, Wijken en Integratie

inwerkingtreding

Op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip


Documenten