30.908

Goedkeuring Partnerschapsovereenkomst tussen de leden van de groep van Staten in Afrika, het Caribische gebied en de Stille Oceaan en de Europese Gemeenschap en haar lidstatenDeze partnerschapsovereenkomst bevat afspraken op het gebied van ontwikkelingssamenwerking en een kader voor een politieke dialoog.

Ten opzichte van voorgaande verdragen die in EG-kader op het gebied van ontwikkelingssamenwerking tot stand zijn gebracht, bevat de Overeenkomst van CotonouPDF-document belangrijke nieuwe elementen zoals het beginsel van partnerschap (gelijkheid en verantwoordelijkheidsgevoel), de zogenoemde essentiële elementen met betrekking tot respect voor de democratie, rechtsstaat en mensenrechten, evenals een opschortingsclausule in geval van ernstige vormen van corruptie. Daarnaast voorziet de Overeenkomst in een geleidelijke maar definitieve wijziging van de handelsbetrekkingen tussen de Gemeenschap en haar lidstaten, enerzijds, en de verdragsstaten in Afrika, het Caribisch gebied en de Stille Oceaan (hierna de ACS-staten), anderzijds.

Deze samenvatting is gebaseerd op het wetsvoorstel en de memorie van toelichting zoals ingediend bij de Tweede Kamer.


Stand van zaken

Het voorstel is op 5 juli 2007 met algemene stemmen aangenomen door de Tweede Kamer.

De Eerste Kamer heeft het voorstel op 16 oktober 2007 als hamerstuk afgedaan.

De wet is opgenomen in Staatsblad 426 van 6 november 2007.


Kerngegevens

ingediend

12 december 2006

titel

Goedkeuring van de op 25 juni 2005 te Luxemburg totstandgekomen Overeenkomst tot wijziging van de Partnerschapsovereenkomst tussen de leden van de groep van Staten in Afrika, het Caribische gebied en de Stille Oceaan, enerzijds, en de Europese Gemeenschap en haar lidstaten, anderzijds, ondertekend te Cotonou op 23 juni 2000 (Trb. 2005, 295), het op 10 april 2006 te Luxemburg totstandgekomen Intern Akkoord tussen de vertegenwoordigers van de regeringen van de lidstaten, in het kader van de Raad bijeen, houdende wijziging van het Intern Akkoord van 18 september 2000 inzake maatregelen en procedures voor de uitvoering van de ACS-EG-Partnerschapsovereenkomst (Trb. 2006, 106), alsmede het op 17 juli 2006 te Brussel totstandgekomen Intern Akkoord tussen de vertegenwoordigers van de regeringen van de lidstaten, in het kader van de Raad bijeen, betreffende de financiering van de steun van de Gemeenschap binnen het meerjarig financieel kader voor 2008-2013 voor de ACS-EG-Partnerschapsovereenkomst en de toewijzing van financiële bijstand ten behoeve van de Landen en Gebieden Overzee waarop de bepalingen van deel vier van het EG-Verdrag van toepassing zijn (Trb. 2006, 207)

schriftelijke voorbereiding

inbreng geleverd door

ondertekening

  • minister voor Ontwikkelingssamenwerking

inwerkingtreding

Met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin de wet wordt geplaatst


Hoofdlijnen

  • Op 25 juni 2005 werd te Luxemburg de Overeenkomst tot wijziging van de ACS-EG Partnerschapsovereenkomst van 23 juni 2000 te Cotonou ondertekend door de leden van de ACS-groep (de Afrikaanse-, Caribische- en Stille Oceaanlanden), enerzijds, en de Europese Gemeenschap en haar lidstaten, anderzijds. Bij besluit nr. 5/2005 van de ACS-EG-Raad van Ministers van 25 juni 2005 (Trb. 2005, 295PDF-document) worden, op enkele uitzonderingen na, alle bepalingen tot herziening van de Partnerschaps-overeenkomst voorlopig toegepast.
  • In verband met het herzieningsverdrag hebben de lidstaten van de Europese Unie (EU) op 10 april 2006 een Intern Akkoord gesloten dat voorziet in een wijziging van het op 18 september 2000 te Brussel totstandgekomen Intern Akkoord tussen de vertegenwoordigers van de regeringen van de lidstaten, in het kader van de Raad bijeen, inzake maatregelen en procedures voor de tenuitvoeringlegging van de ACS-EG Partnerschapsovereenkomst (Trb. 2001, 58PDF-document). Het nieuwe in Luxemburg tot stand gebrachte Intern Akkoord wordt voorlopig toegepast op grond van een tussen de EU-lidstaten genomen besluit van 10 april 2006 (Trb. 2006, 106PDF-document). De voorlopige toepassing geldt vanaf 25 juni 2005.
  • Voor wat betreft het financieren met betrekking tot de herziene ACS-EGPartnerschapsovereenkomst, is tussen de EU-lidstaten op 17 juli 2006 te Brussel een Intern Akkoord ondertekend betreffende de financiering van de steun van de Gemeenschap aan de ACS-groep onder het meerjarig financieel kader voor de periode 2008-2013. Dit Intern Akkoord regelt tevens voor dezelfde periode de toewijzing van financiële bijstand ten behoeve van de Landen en Gebieden Overzee. Door de EU-lidstaten is besloten dat artikel 1, zevende lid, en artikel 10 van het nieuwe Intern Akkoord voorlopig worden toegepast (Trb. 2006, 207PDF-document).

Documenten

3
  • 5 juli 2007
    stemming (met algemene stemmen aangenomen) Handelingen TK 2006/2007, nr. 90, blz: 5153
  • 4 juli 2007
    behandeling Handelingen TK 2006/2007, nr. 89, blz: 4982-4994