30.958

EG-richtlijn ecologisch ontwerp energieverbruikende productenDit wetsvoorstel voorziet in de uitvoering in de Nederlandse regelgeving van de richtlijn voor het vaststellen van eisen inzake ecologisch ontwerp voor energieverbruikende producten (richtlijn 2005/32/EG)PDF-document Deze richtlijn heeft tot doel om een kader te scheppen voor de vaststelling van uitvoeringsmaatregelen inzake ecologisch ontwerp voor energieverbruikende producten, waarbij tegelijkertijd het vrije verkeer van die producten in de interne markt wordt verzekerd.

Met de richtlijn en de daarop te baseren uitvoeringsmaatregelen wordt beoogd om een hoog milieubeschermingsniveau te verwezenlijken door het potentiële milieueffect voor energieverbruikende producten te verminderen. Door de energie-efficiëntie te verhogen wordt ernaar gestreefd de zekerheid van energievoorziening te vergroten en bij te dragen aan duurzame ontwikkeling. De richtlijn voorziet in de vaststelling van voorschriften waaraan energieverbruikende producten die onder de uitvoeringsmaatregelen vallen, moeten voldoen om op de markt te kunnen worden gebracht of in gebruik te kunnen worden genomen.

Deze samenvatting is gebaseerd op het wetsvoorstel en de memorie van toelichting zoals ingediend bij de Tweede Kamer.


Stand van zaken

Het voorstel is op 28 juni 2007 zonder beraadslaging en zonder stemming aangenomen door de Tweede Kamer.

De Eerste Kamer heeft het voorstel op 25 september 2007 als hamerstuk afgedaan.


Kerngegevens

ingediend

9 februari 2007

titel

Wijziging van de Wet milieubeheer, de Wet energiebesparing toestellen en de Wet op de economische delicten ten behoeve van de implementatie van richtlijn nr. 2005/32/EG van het Europees Parlement en de Raad van de Europese Unie van 6 juli 2005 betreffende de totstandbrenging van een kader voor het vaststellen van eisen inzake ecologisch ontwerp voor energieverbruikende producten en tot wijziging van richtlijn 92/42/EEG van de Raad en de richtlijnen 96/57/EG en 2000/55/EG van het Europees Parlement en de Raad (Implementatiewet EG-richtlijn ecologisch ontwerp energieverbruikende producten)

schriftelijke voorbereiding

ondertekening

  • staatssecretaris van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer

inwerkingtreding

Op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip dat voor de verschillende artikelen of onderdelen daarvan verschillend kan worden vastgesteld


Documenten