31.031 IIA

Jaarverslag en slotwet Staten-Generaal 2006Het jaarverslag Staten-Generaal (TK nr. 1) bevat het verzoek tot dechargeverlening over het in 2006 gevoerde financiële beheer van de uitvoering van de begroting van de Staten-Generaal. De slotwet (TK nr. 3) bevat de laatste wijziging van de begroting van de uitgaven en ontvangsten over 2006.

Deze samenvatting is gebaseerd op het wetsvoorstel en de memorie van toelichting zoals ingediend bij de Tweede Kamer.


Stand van zaken

Schriftelijke voorbereiding
Eerste Kamer
Afkondiging
Staatsblad(en)

Het voorstel is op 5 juli 2007 zonder stemming aangenomen door de Tweede Kamer. Daarbij is de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties decharge verleend. De afhandeling van het voorstel als hamerstuk en het verlenen van decharge aan de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties door de Eerste Kamer vonden plaats op 11 september 2007.

De wet is opgenomen in Staatsblad 7 van 22 januari 2008.


Kerngegevens

ingediend

16 mei 2007

titel

Jaarverslag en slotwet Staten-Generaal 2006

schriftelijke voorbereiding

ondertekening

inwerkingtreding

Met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin de wet wordt geplaatst en werkt terug tot en met 31 december van het onderhavige begrotingsjaar.


Documenten

5