31.031 V

Jaarverslag en slotwet Buitenlandse Zaken 2006Het jaarverslag (TK nr. 1) bevat het verzoek tot dechargeverlening over het in 2006 gevoerde financiële beheer tot de uitvoering van de begroting Buitenlandse Zaken. De slotwet (TK nr. 3) bevat de laatste wijziging van de begroting van de uitgaven en ontvangsten over 2006.

Deze samenvatting is gebaseerd op het wetsvoorstel en de memorie van toelichting zoals ingediend bij de Tweede Kamer.


Stand van zaken

Het voorstel is op 5 juli 2007 zonder stemming aangenomen door de Tweede Kamer. Daarbij is de minister van Buitenlandse Zaken en de minister voor Ontwikkelingssamenwerking decharge verleend.

De afhandeling van het voorstel als hamerstuk en het verlenen van decharge aan de beide ministers door de Eerste Kamer vonden plaats op 11 september 2007.

De wet is opgenomen in Staatsblad 381 van 18 oktober 2007.


Kerngegevens

ingediend

16 mei 2007

titel

Jaarverslag en slotwet ministerie van Buitenlandse Zaken 2006

schriftelijke voorbereiding

ondertekening

  • minister voor Ontwikkelingssamenwerking

inwerkingtreding

Met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin de wet wordt geplaatst en werkt terug tot en met 31 december van het onderhavige begrotingsjaar.


Documenten