31.037

Invoering leerlinggebonden financiering voor deelnemers beroepsonderwijsMet deze wetswijziging wordt leerlinggebonden financiering (LGF) structureel geregeld ten behoeve van deelnemers met een handicap of chronische ziekte aan het beroepsonderwijs.

LGF is een extra budget waar BVE-instellingen (BVE = Beroepsonderwijs en Volwasseneducatie) een beroep op kunnen doen zodra een geïndiceerde deelnemer met een handicap of chronische ziekte zich bij de instelling inschrijft. Deze wettelijke regeling geldt voor alle bekostigde instellingen in de BVE-sector. De systematiek en werkwijze zal zoveel mogelijk aan te laten sluiten op de al bestaande LGF-systematiek in het primair onderwijs (PO) en het voortgezet onderwijs (VO).

Deze samenvatting is gebaseerd op het wetsvoorstel en de memorie van toelichting zoals ingediend bij de Tweede Kamer.


Stand van zaken

Het voorstel is op 26 februari 2008 met algemene stemmen aangenomen door de Tweede Kamer.

De Eerste Kamer heeft het voorstel op 20 mei 2008 als hamerstuk afgedaan.


Kerngegevens

ingediend

14 mei 2007

titel

Wijziging van de Wet educatie en beroepsonderwijs in verband met invoering van de leerlinggebonden financiering voor deelnemers in het beroepsonderwijs

schriftelijke voorbereiding

inbreng geleverd door

ondertekening

  • minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

inwerkingtreding

Deze wet treedt in werking met ingang van 1 augustus 2008, met

uitzondering van artikel I, onderdeel B, dat in werking treedt op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip. Indien het Staatsblad waarin deze wet wordt geplaatst, wordt uitgegeven na 31 juli 2008, treedt zij, met uitzondering van artikel I, onderdeel B, in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad, en werkt zij terug tot en met 1 augustus 2008.


Documenten