31.069

Goedkeuring Protocol betreffende registers inzake uitstoot en overbrenging van verontreinigende stoffenDit wetsvoorstel voorziet in de goedkeuring van het PRTR-protocol welke minimumeisen bevat voor het instellen van nationale registers inzake de emissies en overbrengingen van verontreinigende stoffen. Het protocol is gepubliceerd in Tractatenblad 2003, 153PDF-document en Tractatenblad 2007, 95PDF-document.

De belangrijkste onderdelen betreffen het instellen, het bijhouden en de inhoud van een nationaal register inzake de emissies en overbrengingen van verontreinigende stoffen het nationale PRTR, door iedere Partij, de inhoud van de rapportageverplichtingen van drijvers van rapportageplichtige inrichtingen en de toegang van het publiek tot de informatie in het register. De uitvoering van het protocol is neergelegd in wetsvoorstel 31.068

Deze samenvatting is gebaseerd op het wetsvoorstel en de memorie van toelichting zoals ingediend bij de Tweede Kamer.


Stand van zaken

Tweede Kamer
Schriftelijke voorbereiding
Eerste Kamer
Plenair
 
Afkondiging
Staatsblad(en)

Het voorstel is op 6 december 2007 zonder beraadslaging en zonder stemming aangenomen door de Tweede Kamer.

De Eerste Kamer heeft het voorstel op 18 december 2007 als hamerstuk afgedaan.


Kerngegevens

ingediend

13 juni 2007

titel

Goedkeuring van het op 21 mei 2003 te Kiev tot stand gekomen Protocol betreffende registers inzake de uitstoot en overbrenging van verontreinigende stoffen, met Bijlagen (Trb. 2003, 153 en Trb. 2007, 95)

schriftelijke voorbereiding

ondertekening

  • minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer

inwerkingtreding

Met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin de wet wordt geplaatst


Documenten

Filter op:
       
Filter op: