31.068

Uitvoeringswet EG-verordening PRTR en PRTR-protocolDit wetsvoorstel wijzigt de Wet milieubeheer (Wm) en enkele andere wetten inzake de instelling van een Europees register inzake de uitstoot en overbrenging van verontreinigende stoffen. Deze zijn vastgelegd in EG-Verordening Nr. 166/2005PDF-document (moet zijn EG-Verordening EG Nr. 166/2006, zie rectificatiePDF-document) en in een tweetal Protocollen die zijn gepubliceerd in Tractatenblad 2003, 153PDF-document en Tractatenblad 2007, 95PDF-document).

Doelstelling van het PRTR-protocol en de EG-verordening PRTR is om een ieder (zoals burgers, maatschappelijke organisaties, overheden, bedrijven en adviseurs) inzicht te geven in de milieubelasting van de grootste vervuilingsbronnen. Nevendoel is daarbij dat door meer openheid ook druk zal ontstaan om milieuverontreiniging te verminderen. Het PRTR-protocol bevat minimumeisen voor het instellen van een nationaal register inzake de uitstoot en overbrenging van verontreinigende stoffen (het nationaal PRTR). Op grond van de EG-verordening PRTR wordt tevens een Europees register inzake de emissie en overbrenging van verontreinigende stoffen geïntroduceerd (het E-PRTR). Het PRTR-protocol en de EG-verordening PRTR bevatten rapportageverplichtingen voor inrichtingen en inhoudelijke eisen met betrekking tot de kwaliteit van de informatie. Het gaat om informatie over emissies en afvalstromen van grote inrichtingen. Ten behoeve van het PRTR-protocol zelf is ook uitvoeringswetgeving noodzakelijk. Om een Europeesrechtelijk gezien verboden overlap tussen Europese en nationale verslagverplichtingen te voorkomen, wordt titel 12.1 Wm worden aangepast. Voorzover de milieuverslagleggingsplicht echter aanvullende gegevens genereert ten opzichte van de informatie waarover reeds op grond van de EG-verordening PRTR moet worden gerapporteerd, blijft die plicht vooralsnog bestaan.

Met het wetsvoorstel 31.069 worden de protocollen goedgekeurd.

Deze samenvatting is gebaseerd op het wetsvoorstel en de memorie van toelichting zoals ingediend bij de Tweede Kamer.


Stand van zaken

Tweede Kamer
Schriftelijke voorbereiding
Eerste Kamer
Plenair
 
Afkondiging
Staatsblad(en)

Het voorstel is op 6 december 2007 zonder beraadslaging en zonder stemming aangenomen door de Tweede Kamer. De Eerste Kamer heeft het voorstel op 18 december 2007 als hamerstuk afgedaan.

De wet is opgenomen in Staatsblad 28 van 5 februari 2008.

De inwerkingtreding is opgenomen in Staatsblad 29 van 5 februari 2008.

Het Uitvoeringsbesluit is opgenomen in Staatsblad 30 van 5 februari 2008.


Kerngegevens

ingediend

13 juni 2007

titel

Wijziging van de Wet milieubeheer en enkele andere wetten ter uitvoering van verordening (EG) nr. 166/2006 van het Europees Parlement en de Raad van de Europese Unie van 18 januari 2006 betreffende de instelling van een Europees register inzake de uitstoot en overbrenging van verontreinigende stoffen en tot wijziging van de Richtlijnen 91/689/EEG en 96/61/EG van de Raad (PbEU L 33) en van het op 21 mei 2003 te Kiev tot stand gekomen Protocol betreffende registers inzake de uitstoot en overbrenging van verontreinigende stoffen, met Bijlagen (Trb. 2003, 153, en Trb. 2007, 95) (Uitvoeringswet EG-verordening PRTR en PRTR-protocol)

schriftelijke voorbereiding

ondertekening

  • minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer

inwerkingtreding

Op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip dat voor de verschillende artikelen of onderdelen daarvan verschillend kan worden vastgesteld


Documenten

Filter op:
       
Filter op: