31.079

Wijziging Wet op de architectentitelDit wetsvoorstel implementeert richtlijn 2005/36/EGPDF-document voor de beroepsgroepen architect, stedenbouwkundige, tuin- en landschapsarchitect en interieurarchitect.

De Richtlijn heeft tot doel de grensoverschrijdende toegang tot gereglementeerde beroepen in de lidstaten te vergemakkelijken door te waarborgen dat migrerende beroepsbeoefenaars die hun beroepskwalificaties in een lidstaat, een EER-land of Zwitserland hebben behaald, toegang hebben tot hetzelfde gereglementeerde beroep in een andere lidstaat, een EER-land of Zwitserland.

Een belangrijke vereenvoudiging van de huidige Wet op de architectentitel is de overheveling van de beslissingsbevoegdheid van betrokken ministers naar de Stichting Bureau Architectenregister (SBA) ten aanzien van erkenning van diploma's, certificaten of andere titels.

Deze samenvatting is gebaseerd op het wetsvoorstel en de memorie van toelichting zoals ingediend bij de Tweede Kamer.


Stand van zaken

Tweede Kamer
Schriftelijke voorbereiding
Eerste Kamer
Plenair
 
Afkondiging
Staatsblad(en)

Het voorstel is op 26 februari 2008 met algemene stemmen aangenomen door de Tweede Kamer. De Eerste Kamer heeft het voorstel op 10 juni 2008 als hamerstuk afgedaan.

De wet is opgenomen in Staatsblad 230 van 26 juni 2008.

De inwerkingtreding is opgenomen in Staatsblad 266 van 8 juli 2008.


Kerngegevens

ingediend

19 juni 2007

titel

Wijziging van de Wet op de architectentitel (uitvoering van de richtlijn nr. 2005/36/EG van het Europees Parlement en de Raad van de Europese Unie van 7 september 2005 betreffende erkenning van beroepskwalificaties (PbEU L 255) voor architecten, stedenbouwkundigen, tuin- en landschapsarchitecten en interieurarchitecten alsmede enige andere wijzigingen)

schriftelijke voorbereiding

inbreng geleverd door

ondertekening

inwerkingtreding

Op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip dat voor de verschillende artikelen of onderdelen daarvan verschillend kan worden vastgesteld


Documenten

Filter op:
       
Filter op:
     

Sociale media menu


Volg via