31.200 F

Begrotingsstaat Diergezondheidsfonds 2008Dit wetsvoorstel bevat de begroting van uitgaven en ontvangsten voor het jaar 2008 van het Diergezondheidsfonds.


Stand van zaken

Het voorstel is op 18 december 2007 aangenomen door de Tweede Kamer. SP, PvdA, GroenLinks, D66, VVD, ChristenUnie, SGP, CDA, PVV en het lid Verdonk stemden voor. Dec Eerste Kamer heeft het voorstel op 1 april 2008 als hamerstuk afgedaan.

De wet is opgenomen in Staatsblad 139 van 29 april 2008.

De Eerste Kamer heeft op 12 februari 2008 met de minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit een debat met het thema "Duurzame ontwikkeling van de landbouw in Europees en mondiaal perspectief" gevoerd. Daarbij was ook de Landbouw-, Natuur- en Voedselkwaliteitbegroting 2008 (31.200 XIV) aan de orde. Tijdens de behandeling is de motie-Koffeman (PvdD) c.s. over de overgang van de productie en consumptie van dierlijke naar plantaardige eiwitten (EK 31.200 XIV / 31.200 F, C) ingediend. Ook werd tijdens deze behandeling de motie-Koffeman (PvdD) c.s. over de ambities met betrekking tot het biologisch landbouwareaal en de consumentenbestedingen aan biologisch voedsel (EK 31.200 XIV / 31.200 F, D) ingediend. Deze laatste motie op 4 maart 2008 na stemming bij zitten en opstaan verworpen. PvdA, CDA, ChristenUnie, SGP, VVD en OSF stemden tegen. Tijdens de heropening van de beraadslaging op 4 maart 2008 is de Motie-Koffeman (PvdD) c.s. (EK 31.200 XIV / 31.200 F, C) vervangen door de gewijzigde Motie-Koffeman (PvdD) c.s. over de overgang van de productie en consumptie van dierlijke naar plantaardige eiwitten (EK 31.200 XIV / 31.200 F, E). Deze motie is na stemming bij zitten en opstaan aangenomen. VVD en CDA stemden tegen.


Kerngegevens

ingediend

18 september 2007

titel

Vaststelling van de begrotingsstaat van het Diergezondheidsfonds voor het jaar 2008

schriftelijke voorbereiding

ondertekening

  • minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

inwerkingtreding

Met ingang van 1 januari van het onderhavige begrotingsjaar. Indien het Staatsblad waarin deze wet wordt geplaatst, wordt uitgegeven op of na deze datum van 1 januari, treedt zij in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van dat Staatsblad en werkt zij terug tot en met 1 januari.


Documenten