31.200 XIV

Begrotingsstaten Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit 2008Dit wetsvoorstel bevat de begroting van uitgaven en ontvangsten voor het jaar 2008 van het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit.


Stand van zaken

Het voorstel is op 18 december 2007 aangenomen door de Tweede Kamer. De fractie van de PvdD stemde tegen.

De Eerste Kamer heeft het voorstel op 1 april 2008 als hamerstuk afgedaan.

De Eerste Kamer heeft op 12 februari 2008 met de minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit een debat met het thema "Duurzame ontwikkeling van de landbouw in Europees en mondiaal perspectief" gevoerd. Daarbij was ook de begroting van het Diergezondheidsfonds 2008 (31.200 F) aan de orde. Tijdens de behandeling is de motie-Koffeman (PvdD) c.s. over de overgang van de productie en consumptie van dierlijke naar plantaardige eiwitten (EK 31.200 XIV / 31.200 F, C) ingediend. Ook werd tijdens de behandeling de motie-Koffeman (PvdD) c.s. over de ambities met betrekking tot het biologisch landbouwareaal en de consumentenbestedingen aan biologisch voedsel (EK 31.200 XIV / 31.200 F, D) ingediend. Deze laatste motie is op 4 maart 2008 na stemming bij zitten en opstaan verworpen. PvdA, CDA, ChristenUnie, SGP, VVD en OSF stemden tegen. Tijdens de heropening van de beraadslaging op 4 maart 2008 is de Motie-Koffeman (PvdD) c.s. (EK 31.200 XIV / 31.200 F, C) vervangen door de gewijzigde Motie-Koffeman (PvdD) c.s. over de overgang van de productie en consumptie van dierlijke naar plantaardige eiwitten (EK 31.200 XIV / 31.200 F, E). Deze motie is na stemming bij zitten en opstaan aangenomen. VVD en CDA stemden tegen.


Kerngegevens

ingediend

18 september 2007

titel

Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (XIV) voor het jaar 2008

schriftelijke voorbereiding

ondertekening

  • minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

inwerkingtreding

Met ingang van 1 januari van het jaar waarop de vaststelling van de begroting betrekking heeft. Indien het Staatsblad waarin deze wet wordt geplaatst, wordt uitgegeven op of na deze datum van 1 januari, treedt zij in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van dat Staatsblad, en werkt zij terug tot en met 1 januari


Documenten