31.200 V

Begrotingsstaten Buitenlandse Zaken 2008Dit wetsvoorstel bevat de begroting van uitgaven en ontvangsten voor het jaar 2008 van het ministerie van Buitenlandse Zaken.

Deze samenvatting is gebaseerd op het wetsvoorstel en de memorie van toelichting zoals ingediend bij de Tweede Kamer.


Stand van zaken

Het voorstel is 18 december 2007 met algemene stemmen aangenomen door de Tweede Kamer.

De Eerste Kamer heeft het voorstel op 22 april 2008 zonder stemming aangenomen.

De wet is opgenomen in Staatsblad 205 van 12 juni 2008.

Op 15 april 2008 vond het beleidsdebat "De huidige en toekomstige stand van de krijgsmacht, inclusief het bredere kader van de NAVO", plaats. Op 22 april 2008 vond het Europadebat plaats. Tijdens dit debat werd de motie-Van der Linden (CDA) c.s. inzake een structurele oplossing voor de financiering van de Raad van Europa ingediend (EK 31.200 V, E). De motie is op 6 mei 2008 na stemming bij zitten en opstaan met algemene stemmen aangenomen.


Kerngegevens

ingediend

18 september 2007

titel

Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Buitenlandse Zaken (V) voor het jaar 2008

schriftelijke voorbereiding

ondertekening

  • minister voor Ontwikkelingssamenwerking

inwerkingtreding

Met ingang van 1 januari van het jaar waarop de vaststelling van de begroting betrekking heeft. Indien het Staatsblad waarin deze wet wordt geplaatst, wordt uitgegeven op of na deze datum van 1 januari, treedt zij in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van dat Staatsblad en werkt zij terug tot en met 1 januari.


Documenten