31.200 VII

Begrotingsstaat Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties 2008Dit wetsvoorstel bevat de begroting van uitgaven en ontvangsten voor het jaar 2008 van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.


Stand van zaken

Het voorstel is op 18 december 2007 met algemene stemmen aangenomen door de Tweede Kamer.

De Eerste Kamer heeft op 18 maart 2008 in het kader van de begrotingsbehandeling een beleidsdebat met als thema "De inrichting en het functioneren van het binnenlands bestuur" gehouden. Het wetsvoorstel is op 18 maart 2008 na dat debat zonder stemming aangenomen.


Kerngegevens

ingediend

18 september 2007

titel

Vaststelling van de begrotingsstaat van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (VII) voor het jaar 2008

schriftelijke voorbereiding

ondertekening

inwerkingtreding

Met ingang van 1 januari van het jaar waarop de vaststelling van de begroting betrekking heeft. Indien het Staatsblad waarin deze wet wordt geplaatst, wordt uitgegeven op of na deze datum van 1 januari, treedt zij in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van dat Staatsblad en werkt zij terug tot en met 1 januari.


Documenten

33