31.373

Reparatiewet gesloten jeugdzorgDit wetsvoorstel wijzigt het overgangsrecht van de Wet op de jeugdzorg (Wjz) ten behoeve van de gesloten jeugdzorg.

In het overgangsrecht is bepaald dat een jeugdige met een machtiging gesloten jeugdzorg tot 1 januari 2010 zowel in een gesloten jeugdzorginstelling als in een justitiële jeugdinrichting (jji) kan worden geplaatst. Hiervoor is instemming nodig van de jeugdige en degene die het gezag over hem uitoefent. Om bij plaatsing in de gesloten jeugdzorg rekening te kunnen houden met de meest kwetsbare groepen, wordt dit instemmingsvereiste met deze reparatiewet uit het overgangsrecht geschrapt.

Deze samenvatting is gebaseerd op het wetsvoorstel en de memorie van toelichting zoals ingediend bij de Tweede Kamer.


Stand van zaken

Schriftelijke voorbereiding
Eerste Kamer
Afkondiging
Staatsblad(en)

Het voorstel is op 13 maart 2008 zonder beraadslaging en zonder stemming aangenomen door de Tweede Kamer.

De Eerste Kamer heeft het voorstel op 15 april 2008 zonder stemming aangenomen.


Kerngegevens

ingediend

29 februari 2008

titel

Wijziging van de Wet op de jeugdzorg en de Wet van 20 december 2007, Stb. 578 (Reparatiewet gesloten jeugdzorg)

schriftelijke voorbereiding

inbreng geleverd door

ondertekening

  • minister van Justitie

inwerkingtreding

Met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin de wet wordt geplaatst


Documenten