31.383

Overheveling verstrekking onderwijsvoorzieningen voor jongeren met een handicap naar Minister van Onderwijs, Cultuur en WetenschapDit wetsvoorstel wijzigt de Wet overige OCW-subsidies en de Wet Invoering en financiering Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen (Wet IWIA) waardoor de verantwoordelijkheid voor de verstrekking voor onderwijsvoorzieningen voor jongeren met een handicap wordt overgeheveld van de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid naar de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap.

Met dit voorstel worden de materiële voorzieningen, die de leerling/deelnemer/student met een handicap in staat stellen om deel te nemen aan het reguliere onderwijs verstrekt door de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. De regeling geldt voor de gehele onderwijsloopbaan van de leerling van het basisonderwijs tot en met het hoger onderwijs.

Deze samenvatting is gebaseerd op het wetsvoorstel en de memorie van toelichting zoals ingediend bij de Tweede Kamer.


Stand van zaken

Het voorstel is op 24 juni 2008 met algemene stemmen aangenomen door de Tweede Kamer. De Eerste Kamer heeft het voorstel op 9 september 2008 als hamerstuk afgedaan.

De wet is opgenomen in Staatsblad 408 van 21 oktober 2008.


Kerngegevens

ingediend

11 maart 2008

titel

Wijziging van de Wet overige OCW-subsidies en de Wet Invoering en financiering Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen i.v.m. de overgang van de verantwoordelijkheid voor onderwijsvoorzieningen voor jongeren met een handicap

schriftelijke voorbereiding

ondertekening

  • minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

inwerkingtreding

Op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip en kan terugwerken tot en met een in dat besluit te bepalen tijdstip


Documenten