31.404

Overige fiscale maatregelen IIDit wetsvoorstel bevat een aantal technische wijzigingen van een aantal belastingwetten in verband met het onderhoud van de fiscale wetgeving. Het voorstel bevat een groot aantal (kleine) wijzigingen in een groot aantal wetten.

Dit voorstel regelt onder andere de beperking van het gebruik van de bijleenregeling, de uitbreiding van de vrijstelling voor de verkrijging van monumenten, de vaststelling van het verlaagde BTW-tarief voor het transport van tuinbouwgas en de afschaffing van een aantal vrijstellingen in de motorrijtuigenbelasting.

Deze samenvatting is gebaseerd op het wetsvoorstel en de memorie van toelichting zoals ingediend bij de Tweede Kamer.


Stand van zaken

Tweede Kamer
Schriftelijke voorbereiding
Eerste Kamer
Plenair
 
Afkondiging
Staatsblad(en)

Het voorstel is op 3 juni 2008 met algemene stemmen aangenomen door de Tweede Kamer. De Eerste Kamer heeft het voorstel op 1 juli 2008 als hamerstuk afgedaan.

De wet is opgenomen in Staatsblad 262 van 10 juli 2008.

De inwerkingtreding is opgenomen in Staatsblad 263 van 10 juli 2008.


Kerngegevens

ingediend

4 april 2008

titel

Wijziging van een aantal belastingwetten en enkele andere wetten

schriftelijke voorbereiding

ondertekening

inwerkingtreding

 • 1. 
  op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip, dat voor de verschillende artikelen of onderdelen daarvan verschillend kan worden vastgesteld.
 • 2. 
  In afwijking van het eerste lid treden artikel I, onderdelen C, G, J en K, artikel III, artikel V, artikel VI, onderdeel A, onder 2, en onderdeel B, artikel VIII, onderdelen B en C, artikel X, onderdelen E en F, artikel XII, artikel XIII, onderdeel A, artikel XIV, onderdeel A, onder 2, voor zover betrekking hebbend op motorrijtuigen bedoeld in artikel 23b van de Wet op de motorrijtuigenbelasting 1994, en onderdeel B, artikel XV, onderdeel A, artikel XIX, onderdelen 0A en CA, artikel XX, onderdeel BA, artikel XXI, artikel XXIII, onderdeel B, artikel XXV, onderdelen A, B, D, E en F, artikel XXVI en artikel XXIX in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin deze wet wordt geplaatst en werken als volgt terug:
  • a. 
   artikel XIII, onderdeel A, artikel XIV, onderdeel B, en artikel XV, onderdeel A, tot en met 1 januari 2005;
  • b. 
   artikel XXI tot en met 1 januari 2006;
  • c. 
   artikel I, onderdeel C, artikel III, artikel V en artikel VI, onderdeel B, tot en met 1 januari 2007;
  • d. 
   artikel XXVI tot en met 31 december 2007;
  • e. 
   artikel I, onderdeel G, artikel VI, onderdeel A, onder 2, artikel VIII, onderdelen B en C, artikel X, onderdelen E en F, artikel XII, artikel XIX, onderdelen 0A en CA, artikel XX, onderdeel BA, en artikel XXV, onderdelen A, B, D, E en F, tot en met 1 januari 2008;
  • f. 
   artikel XXIII, onderdeel B, tot en met 1 februari 2008;
  • g. 
   artikel XIV, onderdeel A, onder 2, voor zover betrekking hebbend op motorrijtuigen, bedoeld in artikel 23b van de Wet op de motorrijtuigenbelasting 1994, tot en met 1 april 2008;
  • h. 
   artikel XXIX tot en met 30 juni 2008;
  • i. 
   artikel I, onderdelen J en K, tot en met 1 juli 2008.
 • 3. 
  In afwijking van het eerste lid treden artikel XXII, onderdeel A, onderdeel B, eerste lid, derde en vierde lid, onderdelen C tot en met K, artikel XXIII, onderdeel A, en artikel XXIV, onderdeel B, in werking met ingang van het eerste kalenderkwartaal na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin deze wet wordt geplaatst.
 • 4. 
  In afwijking van het eerste lid treden artikel VII, onderdeel BA, artikel XXV, onderdeel C, artikel XXVA en artikel XXX, in werking op het tijdstip waarop de Aanpassingswet Algemene douanewet in werking treedt.

  Ingeval de Aanpassingswet Algemene douanewet eerder in werking is getreden dan deze wet, werken de in de eerste volzin genoemde artikelonderdelen en artikelen terug tot en met het tijdstip van inwerkingtreding van de Aanpassingswet Algemene douanewet.

 • 5. 
  In afwijking van het eerste lid treden artikel I, onderdelen A, H en I, artikel VII, onderdeel A, artikel XIII, onderdeel 0A, artikel XV, onderdeel 0A, artikel XVIII en artikel XXVII in werking met ingang van 1 januari 2009.

Documenten

Filter op:
       
Filter op:
     

Sociale media menu


Volg via