31.418

Terugvorderen staatssteunDit wetsvoorstel voegt aan het Burgerlijk Wetboek (BW), de Algemene wet bestuursrecht (Awb) en de Algemene wet inzake rijksbelasingen (Awr) regels toe om beter uitvoering te kunnen geven aan een beschikking van de Europese Commissie (EC) of een uitspraak van het Hof van Justitie tot terugvordering van staatssteun.

Wanneer een instantie van een lidstaat onterecht staatssteun heeft verstrekt aan een of meer ondernemingen, kan de EC op grond van haar toezichthoudende bevoegdheid op het terrein van het staatssteunrecht bevelen dat deze steun, met inbegrip van rente, van de begunstigde wordt teruggevorderd. Met dit voorstel worden de Nederlandse regels die een juiste ongedaanmaking in de weg kunnen staan, zoals verjaringstermijnen en de regeling voor wettelijke rente, buiten toepassing verklaard.

Deze samenvatting is gebaseerd op het wetsvoorstel en de memorie van toelichting zoals ingediend bij de Tweede Kamer.


Stand van zaken

Ingetrokken
Tweede Kamer
Schriftelijke voorbereiding
Plenair
Afkondiging

De minister van Justitie en Veiligheid (J&V) heeft het wetsvoorstel bij brief van 21 november 2017 (TK, 6ingetrokken.


Kerngegevens

ingediend

10 april 2008

titel

Wijziging van het Burgerlijk Wetboek, de Algemene wet bestuursrecht en de Algemene wet inzake rijksbelastingen in verband met de tenuitvoerlegging van een beschikking van de Commissie van de Europese Gemeenschappen of een rechterlijke uitspraak inzake staatssteun, alsmede wijziging van het Burgerlijk Wetboek om de procedure voor het vaststellen van de wettelijke rente aan te passen (terugvordering staatssteun)

schriftelijke voorbereiding

ondertekening

inwerkingtreding

Met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin de wet wordt geplaatst.


Documenten