31.444 IIA

Jaarverslag en slotwet Staten-Generaal 2007Het jaarverslag Staten-Generaal (TK nr. 1) bevat het verzoek tot dechargeverlening over het in 2007 gevoerde financiële beheer van de uitvoering van de begroting van de Staten-Generaal. De slotwet (TK nr. 3) bevat de laatste wijziging van de begroting van de uitgaven en ontvangsten over 2007.

Deze samenvatting is gebaseerd op het wetsvoorstel en de memorie van toelichting zoals ingediend bij de Tweede Kamer.


Stand van zaken

Schriftelijke voorbereiding
Eerste Kamer
Afkondiging
Staatsblad(en)

Het voorstel is op 3 juli 2008 zonder stemming aangenomen door de Tweede Kamer. Daarbij is de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties decharge verleend.

De afhandeling van het voorstel als hamerstuk en het verlenen van decharge door de Eerste Kamer vonden plaats op 23 september 2008.

De wet is opgenomen in Staatsblad 447 van 20 november 2008.


Kerngegevens

ingediend

21 mei 2008

titel

Jaarverslag en slotwet Staten-Generaal 2007

schriftelijke voorbereiding

ondertekening

inwerkingtreding

Met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin de wet wordt geplaatst en werkt terug tot en met 31 december van het onderhavige begrotingsjaar.


Documenten

5