31.444 V

Jaarverslag en slotwet Buitenlandse Zaken 2007Het jaarverslag (TK nr. 3) bevat het verzoek tot dechargeverlening over het in 2007 gevoerde financiële beheer tot de uitvoering van de begroting Buitenlandse Zaken. De slotwet (TK nr. 1) bevat de laatste wijziging van de begroting van de uitgaven en ontvangsten over 2007.

Deze samenvatting is gebaseerd op het wetsvoorstel en de memorie van toelichting zoals ingediend bij de Tweede Kamer.


Stand van zaken

Schriftelijke voorbereiding
Eerste Kamer
Afkondiging
Staatsblad(en)

Het voorstel is op 3 juli 2008 zonder stemming aangenomen door de Tweede Kamer. Daarbij is de minister van Buitenlandse Zaken en de minister voor Ontwikkelingssamenwerking decharge verleend.

De afhandeling van het voorstel als hamerstuk en het verlenen van decharge door de Eerste Kamer vonden plaats op 23 september 2008.

De wet is opgenomen in Staatsblad 180 van 21 april 2009.


Kerngegevens

ingediend

21 mei 2008

titel

Slotwet en jaarverslag van het ministerie van Buitenlandse Zaken 2007

schriftelijke voorbereiding

ondertekening

  • minister voor Ontwikkelingssamenwerking

inwerkingtreding

Met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin de wet wordt geplaatst en werkt terug tot en met 31 december van het onderhavige begrotingsjaar.


Documenten