31.552

Beëindiging van de maatregel van terbeschikkingstelling met bevel tot verpleging van overheidswege door de minister van JustitieDit wetsvoorstel draagt bij aan aan het terugdringen van het aantal vreemdelingen dat zich thans in tbs-inrichtingen bevindt en die geen rechtmatig verblijf hebben in Nederland.

Het voorstel heeft ten doel terugkeer te vereenvoudigen, in het bijzonder voor die gevallen waarin de overdracht van de tenuitvoerlegging van de maatregel op basis van de Wet overdracht tenuitvoerlegging strafvonnissen geen uitkomst biedt. Voorgesteld wordt in het Wetboek van Strafrecht de bevoegdheid op te nemen dat de minister van Justitie onder voorwaarden de terbeschikkingstelling met bevel tot verpleging kan beëindigen ten aanzien van een vreemdeling niet rechtmatig in Nederland verblijft. Voorwaarden zijn dat er met het land van herkomst afspraken zijn gemaakt over een passende voorziening voor betrokkene en de betrokken vreemdeling moet uit Nederland kunnen worden uitgezet en dit moet ook daadwerkelijk gebeuren.

Deze samenvatting is gebaseerd op het wetsvoorstel en de memorie van toelichting zoals ingediend bij de Tweede Kamer.


Stand van zaken

Het voorstel (EK 31.552, A) is op 8 september 2009 aangenomen door de Tweede Kamer. SP, PvdA, GroenLinks, D66, VVD, ChristenUnie, SGP, CDA, PVV en het lid Verdonk stemden voor.

De Eerste Kamer heeft het voorstel op 11 mei 2010 als hamerstuk afgedaan. 


Kerngegevens

ingediend

8 augustus 2008

titel

Wijziging van het Wetboek van Strafrecht en het Wetboek van Strafvordering in verband met de beëindiging van de maatregel van terbeschikkingstelling met bevel tot verpleging van overheidswege door de Minister van Justitie

schriftelijke voorbereiding

inbreng geleverd door

ondertekening

  • minister van Justitie

inwerkingtreding

Op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip


Documenten