31.578

Goedkeuring alsmede wijziging van de Waarborgwet om het waarborgen van het edelmetaal palladium mogelijk te makenDit wetsvoorstel heeft tot doel het vrije verkeer van werken van edelmetalen tussen de bij het verdrag aangesloten lidstaten te bevorderen.

Met dit wetsvoorstel wordt de goedkeuring voorgesteld van de op 9 januari 2001 te Genève tot stand gekomen wijzigingen van het op 15 november 1972 te Wenen tot stand gekomen verdrag inzake het onderzoek en de stempeling van edelmetalen werken, met bijlagen (Trb. 2004, 192PDF-document en Trb. 2005, 156PDF-document).

Het verdrag voorziet erin dat edelmetalen die voorzien zijn van de gehaltemerken, zoals bedoeld in artikel 3 van het verdrag, het zogenaamde CCM-teken, zonder belemmeringen op de markt kunnen worden gebracht van verdragspartijen die waarborging van edelmetalen verplicht stellen door een onafhankelijke instelling. De belangrijkste wijziging van het verdrag heeft als gevolg dat werken van het edelmetaal palladium ook onder de werkingssfeer van het verdrag vallen. Goedkeuring van de verdragswijziging brengt met zich mee dat Nederlandse wetgeving aan het verdrag moet worden aangepast. Daarom bevat dit wetsvoorstel ook enige wijzigingen van de Waarborgwet 1986.

Deze samenvatting is gebaseerd op het wetsvoorstel en de memorie van toelichting zoals ingediend bij de Tweede Kamer.


Stand van zaken

Tweede Kamer
Schriftelijke voorbereiding
Eerste Kamer

Het voorstel is op 30 oktober 2008 zonder beraadslaging en zonder stemming aangenomen door de Tweede Kamer.

De Eerste Kamer heeft het voorstel op 18 november 2008 als hamerstuk afgedaan.


Kerngegevens

ingediend

4 september 2008

titel

Goedkeuring van de op 9 januari 2001 te Genève tot stand gekomen wijzigingen van het op 15 november 1972 te Wenen tot stand gekomen Verdrag inzake het onderzoek en de stempeling van edelmetalen werken, met bijlagen (Trb. 2004, 192 en Trb. 2005, 156), alsmede wijziging van de Waarborgwet 1986 om het waarborgen van het edelmetaal palladium mogelijk te maken

schriftelijke voorbereiding

ondertekening

  • staatssecretaris van Economische Zaken

inwerkingtreding

Met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin de wet wordt geplaatst, met uitzondering van artikel II, dat in werking treedt op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip


Documenten