31.700 D

Begrotingsstaat Fonds economische structuurversterking 2009Dit wetsvoorstel bevat de begroting van uitgaven en ontvangsten voor het jaar 2009 van het Fonds economische structuurversterking.

Deze samenvatting is gebaseerd op het wetsvoorstel en de memorie van toelichting zoals ingediend bij de Tweede Kamer.


Stand van zaken

Schriftelijke voorbereiding
Eerste Kamer
Afkondiging
Staatsblad(en)

Het voorstel (TK 31.700 D nr. 1)PDF-document is op 18 december 2008 met algemene stemmen aangenomen door de Tweede Kamer. De Eerste Kamer heeft op 3 februari 2009 met de bewindspersonen van Economische Zaken een beleidsdebat met als thema "Effectiviteitsverantwoording" gevoerd. Na het debat is het wetsvoorstel zonder stemming aangenomen.  

De wet is opgenomen in Staatsblad 221 van 28 mei 2009.

Tijdens het beleidsdebat op 3 februari 2009 werd de Motie-Sylvester (PvdA) c.s. over fiscale maatregelen waardoor energiebesparing op grote schaal aantrekkelijk wordt voor woningen en bedrijfspanden (EK 31.700 XIII / 31.700 D, E)  ingediend. Tijdens de heropening van dit beleidsdebat op 3 maart 2009 is deze motie ingetrokken en is de

Motie-Sylvester (PvdA) c.s. inzake het nemen van tijdelijke maatregelen om grootschalige energiebesparing door renovatie te stimuleren  (EK 31.700 XIII / 31.700 D, F)  ingediend en na stemming bij zitten en opstaan aangenomen. De fractie van het CDA stemde tegen.

De Eerste Kamercommissie voor Economische Zaken heeft op 16 juni 2009 de brief van de minister van Economische Zaken van 8 juni 2009 over de problematiek rond innovatie- en kenniswerkers ( EK 31.700 XIII / 31.700 D, H  pdf icoon  met bijlage  pdf icoon ) voor kennisgeving aangenomen.

De commissie heeft op 29 september 2009 besloten geen actie te ondernemen ten aanzien van de uitvoering van de Motie-Sylvester (PvdA) c.s. inzake het nemen van tijdelijke maatregelen om grootschalige energiebesparing door renovatie te stimuleren (EK 31.700 XIII / 31.700 D, F),  maar blijft het onderwerp wel volgen.


Kerngegevens

ingediend

16 september 2008

titel

Vaststelling van de begrotingsstaat van het Fonds economische structuurversterking voor het jaar 2009

schriftelijke voorbereiding

ondertekening

  • minister van Economische Zaken

inwerkingtreding

Met ingang van 1 januari 2008. Indien het Staatsblad waarin deze wet wordt geplaatst, wordt uitgegeven op of na deze datum van 1 januari, treedt zij in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van dat Staatsblad en werkt zij terug tot en met 1 januari.


Documenten