31.700 VII

Begrotingsstaten Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties 2009Dit wetsvoorstel bevat de begroting van uitgaven en ontvangsten voor het jaar 2009 van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.

Deze samenvatting is gebaseerd op het wetsvoorstel en de memorie van toelichting zoals ingediend bij de Tweede Kamer.


Stand van zaken

Tweede Kamer
Schriftelijke voorbereiding
Eerste Kamer
Plenair
 
Afkondiging
Staatsblad(en)

Het voorstel (EK 31.700 VII, B) is op 18 december 2008 met algemene stemmen aangenomen door de Tweede Kamer. 

De Eerste Kamer heeft het voorstel op 17 maart 2009 als hamerstuk afgedaan.

De Eerste Kamercommissie voor BZK/AK heeft op 7 juli 2009 besloten in het najaar 2009 geen beleidsdebat te houden.

De Eerste Kamercommissies voor BZK/AZ, voor Justitie en voor VWS/JG hebben op 17 februari 2009 besloten geen gezamenlijk beleidsdebat over gegevensbescherming,  o.a. naar aanleiding van het rapport "Gewoon doen"PDF-document van de commissie Brouwer-Korf, te houden. Na het verschijnen van de kabinetsreactie op het rapport-Brouwer Korf wordt bezien of de inzichten zijn veranderd.

De commissie heeft op 28 maart 2009 het verslag van een schriftelijk overleg (EK 28.331, H) inzake het voordragen voor bekrachtiging in eerste lezing van het wetsvoorstel en het verslag van een schriftelijk overleg (EK 31.700 VII, F) over toezeggingen over de opdracht aan de staatscommissie Grondwet besproken. De commissie heeft naar aanleiding van deze gezamenlijke behandeling op 28 april 2009 een briefPDF-document met nadere vragen over de procedures bij grondwetswijzigingen aan de minister gezonden.


Kerngegevens

ingediend

16 september 2008

titel

Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (VII) voor het jaar 2009

schriftelijke voorbereiding

ondertekening

inwerkingtreding

Met ingang van 1 januari van het jaar waarop de vaststelling van de begroting betrekking heeft. Indien het Staatsblad waarin deze wet wordt geplaatst, wordt uitgegeven op of na deze datum van 1 januari, treedt zij in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van dat Staatsblad en werkt zij terug tot en met 1 januari.


Documenten

Filter op:
       
Filter op:
     

Sociale media menu


Volg via