31.700 XIII

Begrotingsstaten Economische Zaken 2009Dit wetsvoorstel bevat de begroting van uitgaven en ontvangsten voor het jaar 2009 van het ministerie van Economische Zaken.

Deze samenvatting is gebaseerd op het wetsvoorstel en de memorie van toelichting zoals ingediend bij de Tweede Kamer.


Stand van zaken

Het voorstel (EK 31.700 XIII, C) is op 18 december 2008 met algemene stemmen aangenomen door Tweede Kamer. De Eerste Kamer heeft op 3 februari 2009 met de bewindspersonen van Economische Zaken een beleidsdebat met als thema "Effectiviteitsverantwoording" gevoerd. Na het debat is het wetsvoorstel zonder stemming aangenomen.

Tijdens het beleidsdebat op 3 februari 2009 werd de Motie-Sylvester (PvdA) c.s. over fiscale maatregelen waardoor energiebesparing op grote schaal aantrekkelijk wordt voor woningen en bedrijfspanden (EK 31.700 XIII / 31.700 D, E) ingediend. Tijdens de heropening van dit beleidsdebat op 3 maart 2009 is deze motie ingetrokken en is de Motie-Sylvester (PvdA) c.s. inzake het nemen van tijdelijke maatregelen om grootschalige energiebesparing door renovatie te stimuleren (EK 31.700 XIII / 31.700 D, F) ingediend en na stemming bij zitten en opstaan aangenomen. De fractie van het CDA stemde tegen.


Kerngegevens

ingediend

16 september 2008

titel

Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Economische Zaken (XIII) voor het jaar 2009

schriftelijke voorbereiding

ondertekening

  • minister van Economische Zaken

inwerkingtreding

Met ingang van 1 januari van het jaar waarop de vaststelling van de begroting betrekking heeft. Indien het Staatsblad waarin deze wet wordt geplaatst, wordt uitgegeven op of na deze datum van 1 januari, treedt zij in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van dat Staatsblad en werkt zij terug tot en met 1 januari.


Documenten