31.792 D

Wijziging begrotingsstaat Fonds economische structuurversterking 2008 (najaarsnota)Dit wetsvoorstel wijzigt de begroting van uitgaven en ontvangsten voor het jaar 2008 van het Fonds economische structuurversterking. Deze wijzigingen hangen samen met de Najaarsnota.

Deze samenvatting is gebaseerd op het wetsvoorstel en de memorie van toelichting zoals ingediend bij de Tweede Kamer.


Stand van zaken

Het voorstel (EK 31.792 D, A herdruk) is op 18 december 2008 met algemene stemmen aangenomen door de Tweede Kamer. De Eerste Kamer heeft het voorstel op 27 januari 2009 als hamerstuk afgedaan.

De wet is opgenomen in Staatsblad 220 van 28 mei 2009.


Kerngegevens

ingediend

28 november 2008

titel

Wijziging van de begrotingsstaat van het Fonds economische structuurversterking voor het jaar 2008 (wijziging samenhangende met de Najaarsnota)

schriftelijke voorbereiding

ondertekening

  • minister van Economische Zaken

inwerkingtreding

Met ingang van 1 december van het onderhavige begrotingsjaar. Indien het Staatsblad waarin deze wet wordt geplaatst, wordt uitgegeven op of na de datum van 1 december, dan treedt zij in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van dat Staatsblad en werkt zij terug tot en met 1 december van het onderhavige begrotingsjaar


Documenten