31.792 V

Wijziging begrotingsstaten Buitenlandse Zaken 2008 (najaarsnota)Dit wetsvoorstel wijzigt de begroting van uitgaven en ontvangsten voor het jaar 2008 van het ministerie van Buitenlandse Zaken. Deze wijzigingen houden verband met de Najaarsnota.

Deze samenvatting is gebaseerd op het wetsvoorstel en de memorie van toelichting zoals ingediend bij de Tweede Kamer.


Stand van zaken

Het voorstel is op 18 december 2008 aangenomen door de Tweede Kamer. De fractie van de VVD stemde tegen. De plenaire behandeling vond plaats op 17 maart 2009 tijdens het Europadebat. De Eerste Kamer heeft het voorstel op 17 maart 2009 zonder stemming aangenomen.

De wet is opgenomen in Staatsblad 196 van 1 mei 2009.

In referentie aan het 60-jarig bestaan van de NAVO en het voornemen van de commissie voor BDO te spreken over het transformatieproces binnen de NAVO, zal in het najaar van 2009 bezien worden in hoeverre de insteek van de Nederlandse regering inzake de toekomst van de NAVO duidelijke vormen heeft aangenomen opdat mogelijk een beleidsdebat gepland kan worden.

Op 23 oktober 2009 vond in de Eerste Kamer het symposium "NATO at 60 : the future ahead" plaats.

De Eerste Kamercommissie voor BDO heeft de minister van Buitenlandse Zaken bij brief van 11 november 2009PDF-document enkele vragen voorgelegd betreffende het herzieningsproces strategisch concept van de NAVO.


Kerngegevens

ingediend

28 november 2008

titel

Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Buitenlandse Zaken (V) voor het jaar 2008 (wijziging samenhangende met de Najaarsnota)

schriftelijke voorbereiding

ondertekening

  • minister voor Ontwikkelingssamenwerking

inwerkingtreding

Met ingang van 1 december van het onderhavige begrotingsjaar. Indien het Staatsblad waarin deze wet wordt geplaatst, wordt uitgegeven op of na de datum van 1 december, dan treedt zij in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van dat Staatsblad en werkt zij terug tot en met 1 december van het onderhavige begrotingsjaar


Documenten