31.829

Wijziging van onderwijswetten in verband met vereenvoudiging van de procedure voor verzuimmeldingDit wetsvoorstel wijzigt een aantal onderwijswetten met als doel te zorgen voor stroomlijning van de informatieverstrekking tussen scholen en instellingen enerzijds en gemeenten anderzijds over (relatief) verzuim en in- en uitschrijvingen van jongeren die vallen onder de Leerplichtwet 1969 of de rmc-regelgeving. Daarmee worden

gemeenten beter in staat gesteld adequaat in te spelen op (relatief) verzuim en uitschrijvingen en wordt een slagvaardiger aanpak van het voortijdig schoolverlaten mogelijk.

Deze samenvatting is gebaseerd op het wetsvoorstel en de memorie van toelichting zoals ingediend bij de Tweede Kamer.


Stand van zaken

Het voorstel (EK 31.829, A) is op 26 mei 2009 aangenomen door de Tweede Kamer. SP, PvdA, GroenLinks, D66, PvdD, ChristenUnie, SGP, CDA, PVV en het lid Verdonk stemden voor. 

De Eerste Kamer heeft het voorstel op 7 juli 2009 als hamerstuk afgedaan.


Kerngegevens

ingediend

29 december 2008

titel

Wijziging van de Leerplichtwet 1969, de Wet educatie en beroepsonderwijs, de Wet op de expertisecentra, de Wet verzelfstandiging Informatiseringsbank en de Wet op het voortgezet onderwijs in verband met onder meer het vereenvoudigen van de procedure voor verzuimmelding

schriftelijke voorbereiding

inbreng geleverd door

ondertekening

  • minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

inwerkingtreding

Op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip dat voor de verschillende artikelen of onderdelen daarvan verschillend kan worden vastgesteld


Hoofdlijnen

In het wetsvoorstel worden de volgende onderwerpen geregeld:

  • het melden van relatief verzuim (spijbelen) op grond van de Leerplichtwet 1969 (Lpw 1969) en van verzuim op grond van de regelgeving inzake de regionale meld- en coördinatiefunctie voortijdig schoolverlaten (rmc-regelgeving), door scholen en instellingen aan gemeenten met behulp van een uniforme meldprocedure via de Informatie Beheer Groep (IB-Groep)
  • uitbreiding van de gegevensverstrekking door de IB-Groep uit het basisregister onderwijs (Bron) aan de gemeenten
  • het vervallen van de bepalingen in de Lpw 1969 en in de rmc-regelgeving die de scholen en instellingen verplichten de gemeenten melding te doen van de in- of uitschrijving van een leerling of deelnemer
  • uitbreiding van de gegevensset die door instellingen voor beroepsonderwijs en volwasseneneducatie (bve) voor opname in het Bron aan de IB-Groep wordt verstrekt. De voorgestelde aanpassingen zorgen voor stroomlijning van de informatieverstrekking tussen scholen en instellingen enerzijds en gemeenten anderzijds over (relatief) verzuim en in- en uitschrijvingen van jongeren die vallen onder de Lpw 1969 of de rmc-regelgeving. Daarmee worden gemeenten beter in staat gesteld adequaat in te spelen op (relatief) verzuim en uitschrijvingen en wordt een slagvaardiger aanpak van het voortijdig schoolverlaten mogelijk

Documenten

18