31.857

Wijziging Wet luchtvaart met betrekking tot de luchtvaartDit wetsvoorstel heeft betrekking op een aantal los van elkaar staande onderwerpen, die materieel-inhoudelijk de burgerluchtvaart betreffen.

Zo wordt er uitvoering gegegeven aan:

  • goedkeuring door de algemene vergadering van aandeelhouders van investeringen door de N.V. Luchthaven Schiphol met een omvang die gelijk is aan, dan wel meer bedraagt dan 10% van het balanstotaal;
  • voorhangprocedure inzake de algemene maatregel van bestuur, bedoeld in onderscheidenlijk artikel 8.25d, twaalfde lid, en 8.25g, vijfde lid, van de Wet luchtvaart (tarieven en toerekening kosten);
  • een aanvullende tarievengrondslag met betrekking tot de luchtwaardigheid van luchtvaartuigen. Daarnaast bevat dit wetsvoorstel diverse juridisch-technische en redactionele wijzigingen in de volgende wetten:
  • de Wet luchtvaart (artikel I);
  • de Wet luchtvaart zoals zij luidt na inwerkingtreding van de Wet van 18 december 2008, houdende wijziging van de Wet luchtvaart inzake vernieuwing van de regelgeving voor burgerluchthavens en militaire luchthavens en de decentralisatie van bevoegdheden voor burgerluchthavens naar het provinciaal bestuur (Regelgeving burgerluchthavens en militaire luchthavens, RBML, Stb. 561) (enkele onderdelen van artikel I);
  • de wijzigingswet RBML zelf (artikel II);
  • drie andere wijzigingswetten (artikel III).

Deze samenvatting is gebaseerd op het wetsvoorstel en de memorie van toelichting zoals ingediend bij de Tweede Kamer.


Stand van zaken

Het voorstel (EK 31.857, A)  is op 18 februari 2010 aangenomen door de Tweede Kamer. SP, PvdA, GroenLinks, D66, PvdD, ChristenUie, SGP, CDA en PVV stemden voor. De Eerste Kamer heeft het voorstel op 16 maart 2010 als hamerstuk afgedaan. 

De wet is opgenomen in Staatsblad 149 van 7 april 2010.


Kerngegevens

ingediend

7 februari 2009

titel

Wijziging van de Wet luchtvaart en enkele andere wetten, houdende diverse wijzigingen met betrekking tot de luchtvaart

schriftelijke voorbereiding

ondertekening

inwerkingtreding

Op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip dat voor de verschillende artikelen of onderdelen daarvan verschillend kan worden vastgesteld. Daarbij kan worden bepaald dat een artikel of onderdeel terugwerkt tot en met een in dat besluit te bepalen tijdstip.


Documenten

9