31.871

Verbetering consumentenrechten in de burgerluchtvaartDit wetsvoorstel wijzigt de Wet luchtvaart ter implementatie van de EG-verordeningen 261/2004PDF-document, 1107/2006PDF-document en hoofdstuk III van EG-verordening 2111/2005PDF-document ter verbetering van een een aantal consumentenrechten voor luchtreizigers. Deze consumentenrechten hebben betrekking op meer rechten op compensatie en of bijstand bij instapweigeringen, langdurige vertragingen of annuleringen van reizen, rechten op bijstand aan gehandicapten en personen met beperkte mobiliteit en rechten op informatie omtrent de identiteit van luchtvaartmaatschappijen waarmee gereisd wordt.

Mede op verzoek van de Tweede Kamer zijn de mogelijkheden voor handhaving uitgebreid. Daarnaast wordt door openbaarmaking van de sanctiemaatregelen de informatievoorziening aan het publiek verbeterd.

Deze samenvatting is gebaseerd op het wetsvoorstel en de memorie van toelichting zoals ingediend bij de Tweede Kamer.


Stand van zaken

Het voorstel (EK 31.871, A) is op 5 november 2009 zonder beraadslaging en zonder stemming aangenomen door de Tweede Kamer. De Eerste Kamer heeft het voorstel op 24 november 2009 als hamerstuk afgedaan.

De wet is opgenomen in Staatsblad 530 van 15 december 2009.


Kerngegevens

ingediend

21 februari 2009

titel

Wijziging van de Wet luchtvaart ter uitvoering van EG-verordeningen inzake consumentenrechten in de burgerluchtvaart

schriftelijke voorbereiding

ondertekening

inwerkingtreding

Met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin de wet wordt geplaatst


Documenten