31.892

Implementatie Richtlijn betalingsdiensten in de interne marktDit wetsvoorstel wijzigt de Wet op het financieel toezicht en het Burgerlijk Wetboek ter implementatie van richtlijn 2007/64/EGPDF-document over betalingsdiensten in de interne markt. Hierdoor wordt de interne markt voor betaaldiensten geharmoniseerd.

Met dit voorstel wordt de markttoegang voor betaaldienstverleners tot de interne markt door middel van de introductie van een vergunning geregeld. Daarnaast worden de regels die betrekking hebben op de relatie tussen de betaaldienstverlener en de consument vastgesteld.

Deze samenvatting is gebaseerd op het wetsvoorstel en de memorie van toelichting zoals ingediend bij de Tweede Kamer.


Stand van zaken

Het voorstel (EK 31.892, A) is op 30 juni 2009 met algemene stemmen aangenomen door de Tweede Kamer.

De Eerste Kamer heeft het voorstel op 13 oktober 2009 als hamerstuk afgedaan.


Kerngegevens

ingediend

13 maart 2009

titel

Wijziging van de Wet op het financieel toezicht, het Burgerlijk Wetboek en de Wet inzake geldtransactiekantoren en intrekking van de Wet op het grensoverschrijdend betalingsverkeer ter implementatie van richtlijn nr. 2007/64/EG van het Europees Parlement en de Raad betreffende betalingsdiensten in de interne markt en tot wijziging van de Richtlijnen 97/7/EG, 2002/65/EG, 2005/60/EG en 2006/48/EG, en tot intrekking van Richtlijn 97/5/EG (PbEU L 319)

schriftelijke voorbereiding

ondertekening

  • minister van Justitie

inwerkingtreding

Met ingang van 1 november 2009. Indien het Staatsblad waarin deze wet wordt geplaatst, wordt uitgegeven na 1 november 2009, treedt zij in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin zij wordt geplaatst.


Documenten