31.924 IIA

Jaarverslag en slotwet Staten-Generaal 2008Het jaarverslag Staten-Generaal (TK nr. 1) bevat het verzoek tot déchargeverlening over het in 2008 gevoerde financiële beheer van de uitvoering van de begroting van de Staten-Generaal. De slotwet (TK nr. 3) bevat de laatste wijziging van de begroting van de uitgaven en ontvangsten over 2008.

Deze samenvatting is gebaseerd op het wetsvoorstel en de memorie van toelichting zoals ingediend bij de Tweede Kamer.


Stand van zaken

Schriftelijke voorbereiding
Eerste Kamer
Afkondiging
Staatsblad(en)

Het voorstel is op 2 juli 2009 zonder stemming aangenomen door de Tweede Kamer. Daarbij is de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties décharge verleend. De déchargeverlening en de afhandeling van het wetsvoorstel als hamerstuk door de Eerste Kamer vonden plaats op 22 september 2009.

De wet is opgenomen in Staatsblad 517 van 10 december 2009.


Kerngegevens

ingediend

20 mei 2009

titel

Jaarverslag en slotwet Staten-Generaal 2008

schriftelijke voorbereiding

ondertekening

inwerkingtreding

Met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin de wet wordt geplaatst en werkt terug tot en met 31 december van het onderhavige begrotingsjaar.


Documenten

5