31.953

Invoeringswet Wet algemene bepalingen omgevingsrechtIn dit wetsvoorstel zijn wijzigingen van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) opgenomen die ervoor zorgen dat de tekst van de wet op het moment van inwerkingtreding volledig en actueel is. Het gaat daarbij onder meer om aanpassingen in verband met andere in voorbereiding zijnde of in werking getreden wet- en regelgeving, zoals de Waterwet, het voorstel voor de Dienstenwet ter implementatie van de Europese dienstenrichtlijn, de Wet ruimtelijke ordening (Wro) en de zogenaamde 'Grondexploitatiewet'. Het gaat daarbij veelal om technische aanpassingen. Een uitzondering daarop vormt de toestemming in het kader van de grondexploitatie die aan het wetsvoorstel wordt toegevoegd. Er wordt daarmee een extra toestemming in de omgevingsvergunning geïntegreerd.

Deze samenvatting is gebaseerd op het wetsvoorstel en de memorie van toelichting zoals ingediend bij de Tweede Kamer.


Stand van zaken

Het voorstel (EK 31.953, A) is op 2 juli 2009 aangenomen door de Tweede Kamer. PvdA, GroenLinks, D66, VVD, ChristenUnie, SGP, CDA, PVV en het lid Verdonk stemden voor. De plenaire behandeling door de Eerste Kamer vond plaats op 9 en 23 maart 2010. Het voorstel is op 23 maart 2010 na stemming bij zitten en opstaan aangenomen. PvdA, GroenLinks, VVD, OSF, D66, CDA, ChristenUnie en SGP stemden voor. Tijdens de behandeling is op 23 maart 2010 de motie-Huijbregts-Schiedon (VVD) c.s. over het niet bij wet opleggen van de vormgeving en realisatie van de Regionale uitvoeringsstructuur (EK 31.953, I) ingediend. Deze motie is op dezelfde dag na stemming bij zitten en opstaan met algemene stemmen aangenomen.

De wet is opgenomen in Staatsblad 142 van 1 april 2010.

De Eerste Kamercommissie voor VROM/WWI heeft op 16 maart 2011 een brief van de staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, mede namens de minister van Veiligheid en Justitie, ontvangen inzake de stand van zaken rond de kwaliteitscriteria en over de uitvoering van de motie-Huijbregts-Schiedon (VVD) c.s. over het niet bij wet opleggen van de vormgeving en realisatie van de Regionale uitvoeringsstructuur (EK 31.953, I) (EK 31.953, L). De commissie heeft deze brief op 22 maart 2011 voor kennisgeving aangenomen.

De commissie heeft bij brief van 2 maart 2010 bij de minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer geïnformeerd naar de haalbaarheid van de invoeringsdatum van 1 juli 2010 van dit wetsvoorstel in verband met de gereedheid van de ICT-voorzieningen. De minister heeft hier bij brief van 5 maart 2010 op gereageerd. Beide brieven zijn opgenomen in een verslag van een schriftelijk overleg dat de commissie op 9 maart 2010 heeft uitgebracht ( EK 31.953, G). De commissie heeft op 22 juni 2010 de brief van de minister van 16 juni 2010 (EK 31.953, K) over de invoeringsdatum 1 oktober 2010 voor kennisgeving aangenomen.  

Bij brief van 3 juli 2009 heeft de commissie de minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer geïnformeerd over de besluitvorming van de commissie met betrekking tot de behandeling van het ontwerp-besluit.

De commissie besloot op 7 juli 2009 de minister van VROM een brief te sturen inzake de afhandeling van de motie-Huijbregts (EK 30.844, I). Tevens heeft de commissie op 7 juli 2009 besloten de nadere kabinetsreactie inzake eindbeeld Mans/Wabo/Oosting (EK 30.844, L) te betrekken bij de behandeling van dit wetsvoorstel.

De commissie heeft op 15 september 2009 een brief van de minister inzake de package dealPDF-document tussen IPO, VNG en Rijk (EK 30.844 / 31.953, N) ontvangen. De commissie is bij brief van 25 september 2009 door de minister geïnformeerd over de stand van zaken en de verdere uitwerking van de package deal (EK 30.844 / 31.953, O herdruk met bijlage).

De commissie heeft bij brieven van 29 september 2009 en 6 oktober 2009 de minister nadere vragen gesteld over het ontwerp-Besluit omgevingsrecht en de ontwerp-Regeling omgevingsrecht (aangeboden bij brief van 6 juni 2009, TK 31.953, nr. 6) en met betrekking tot de correspondentie (EK 30.844/31.953, M) die daarover eerder met de minister heeft plaatsgevonden. De minister heeft hier bij brief van 20 oktober 2009 op gereageerd. Deze brieven zijn opgenomen in het verslag van een schriftelijk overleg dat de commissie op 27 oktober 2009 heeft uitgebracht (EK 30.844 / 31.953, P).

De commissie heeft op 5 november 2009 het verslag van het schriftelijk overleg met de minister over het betrekken van de antwoorden op vragen over het ontwerpbesluit bij de behandeling van de invoeringswet Wabo en over het op korte termijn aanbieden van het gewijzigde ontwerp-Bor aan de Raad van State (EK 30.844 / 31.953, Q) uitgebracht.


Kerngegevens

ingediend

20 mei 2009

titel

Vaststelling van overgangsrecht en wijziging van diverse wetten ten behoeve van de invoering van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Invoeringswet Wet algemene bepalingen omgevingsrecht)

schriftelijke voorbereiding

inbreng geleverd door

ondertekening

  • minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer

inwerkingtreding

Op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip dat voor de verschillende artikelen of onderdelen daarvan verschillend kan worden vastgesteld


Documenten