31.994

Wijziging Vreemdelingenwet 2000 inzake aanpassen asielprocedureMet dit voorstel wordt, in samenhang met aanpassingen in de lagere regelgeving, de asielprocedure verbeterd en de indiening van herhaalde aanvragen zoveel mogelijk beperkt.

Kern van het voorstel is een aanpassing van artikel 83 van de Vreemdelingenwet 2000. Deze aanpassing komt erop neer dat de rechtbank wordt opgedragen om, meer dan thans het geval is, nieuwe gegevens bij de beoordeling van het beroep te betreken.

Deze samenvatting is gebaseerd op het wetsvoorstel en de memorie van toelichting zoals ingediend bij de Tweede Kamer.


Stand van zaken

Het voorstel (EK 31.994, A) is op 15 december 2009 aangenomen door de Tweede Kamer. SP, PvdA, GroenLinks, D66, PvdD, ChristenUnie, SGP en CDA stemden voor.

De Eerste Kamer heeft het voorstel op 18 mei 2010 zonder stemming aangenomen. De fractie van de VVD is daarbij aantekening verleend.


Kerngegevens

ingediend

29 juni 2009

titel

Wijziging van de Vreemdelingenwet 2000 in verband met het aanpassen van de asielprocedure

schriftelijke voorbereiding

inbreng geleverd door

ondertekening

  • minister van Justitie
  • staatssecretaris van Justitie

inwerkingtreding

Op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip


Documenten