32.014

Invoering aanbevelingen Monitoring Commissie Corporate governance CodeDit voorstel wijzigt de Wet op het financieel toezicht, de Wet giraal effectenverkeer en het Burgerlijk Wetboek en strekt tot invoering van een aantal aanbevelingen aan de wetgever, gedaan door de Monitoring Commissie Corporate Governance CodePDF-document.

Het wetsvoorstel beoogt een bijdrage te leveren aan de versterking van het Nederlandse systeem van goed ondernemingsbestuur (corporate governance), op zodanige wijze dat het nu en in de toekomst goed kan functioneren, mede gezien de gewijzigde omstandigheden in de markt. Tevens wordt beoogd het Nederlandse corporate governance systeem in internationaal verband aantrekkelijk te houden of zelfs aantrekkelijker te maken.

Informatie over de Code en over de Monitoring Commissie is te vinden in dossier 31.083.

Deze samenvatting is gebaseerd op het wetsvoorstel en de memorie van toelichting zoals ingediend bij de Tweede Kamer.


Stand van zaken

Het voorstel (EK 32.014, A herdruk) is op 5 juli 2012 met algemene stemmen aangenomen door de Tweede Kamer.

De Eerste Kamer heeft het voorstel op 13 november 2012 als hamerstuk afgedaan.


Kerngegevens

ingediend

18 juli 2009

titel

Wijziging van de Wet op het financieel toezicht, de Wet giraal effectenverkeer en het Burgerlijk Wetboek naar aanleiding van het advies van de Monitoring Commissie Corporate governance Code van 30 mei 2007

schriftelijke voorbereiding

inbreng geleverd door

ondertekening

inwerkingtreding

Deze wet treedt in werking met ingang van een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip.


Documenten

36