32.130

Fiscale vereenvoudigingswet 2010In het kader van het fiscaal pakket Belastingplan 2010 zijn twee wetsvoorstellen ingediend die geheel zijn gewijd aan het terugdringen van de administratieve lasten en uitvoeringskosten. Het gaat om het wetsvoorstel Uniformering loonbegrip (32.131) waarin vereenvoudigingen in de loon- en premieheffing worden geregeld en het onderhavige wetsvoorstel waarin vereenvoudigingen in de inkomstenbelasting, loonheffingen, accijnzen en motorrijtuigenbelasting en enkele formeelrechtelijke vereenvoudigingen zijn opgenomen.

Met het totale fiscale pakket Belastingplan 2010 is structureel een administratieve lastenreductie mogelijk van 0,5 miljard. Dit levert een aanzienlijke bijdrage aan de doelstelling van het kabinet om te komen tot een reductie in de administratieve lasten van 25%.

Deze samenvatting is gebaseerd op het wetsvoorstel en de memorie van toelichting zoals ingediend bij de Tweede Kamer.


Stand van zaken

Het voorstel (EK 32.130, A) is op 19 november 2009 aangenomen door de Tweede Kamer. SP, GroenLinks, D66, PvdD, ChristenUnie, SGP, CDA en PVV stemden voor. De Eerste Kamer heeft het voorstel op 22 december 2009 zonder stemming aangenomen. De VVD en SP is daarbij aantekening verleend.

De wet is opgenomen in Staatsblad 611 van 29 december 2009.

De Eerste Kamercommissie voor Financiën heeft bij brief van 16 december 2009 de staatssecretaris van Financiën gevraagd te reageren op een aantal brieven van derden en op een artikel in de vakliteratuur. De staatssecretaris heeft hierop bij brief van 18 december 2009 gereageerd. Beide brieven zijn opgenomen in een verslag van een schriftelijk overleg  dat de commissie op 18 december 2009 heeft uitgebracht. ( EK 32.128, 32.129, 32.130, 32.132, 32.133, H ) .

De Eerste Kamercommissie voor Financiën heeft op 9 februari 2010 gesproken over de brief van de minister van Financiën van 2 februari 2010 (TK 31.066, nr. 85) over het beleid over het toekennen van tipgelden. Naar aanleiding daarvan heeft de commissie de minister van Financien bij brief van 25 februari 2010 geïnformeerd.  De minister van Financien heeft hierop bij brief van 15 maart 2010 gereageerd. Beide brieven zijn opgenomen in een verslag van een schriftelijk overleg dat de commissie op 16 maart 2010 heeft uitgebracht. (EK 32.128, 32.129, 32.130, 32.132, 32.133, I) .


Kerngegevens

ingediend

14 september 2009

titel

Wijziging van enkele belastingwetten en enige andere wetten (Fiscale vereenvoudigingswet 2010)

schriftelijke voorbereiding

inbreng geleverd door

ondertekening

inwerkingtreding

 • 1. 
  Deze wet treedt in werking met ingang van 1 januari 2010, met dien verstande dat:
 • a. 
  artikel I, onderdelen S en T, voor het eerst toepassing vindt met betrekking tot belastingaanslagen inkomstenbelasting ter zake van tijdvakken die aanvangen op of na 1 januari 2010;
 • b. 
  artikel XV, onderdelen A en B, voor het eerst toepassing vindt met betrekking tot inkomensgegevens over het kalenderjaar 2010;
 • c. 
  artikel XV, onderdeel C, voor het eerst toepassing vindt met betrekking tot belastingaanslagen ter zake van tijdvakken die aanvangen op of na 1 januari 2010;
 • d. 
  artikel XV, onderdeel D, en artikel XVII, onderdeel B, voor het eerst toepassing vinden met betrekking tot belastingaanslagen ter zake van tijdvakken die aanvangen op of na 1 januari 2010.
 • 2. 
  In afwijking van het eerste lid treden de artikelen XIX tot en met XXI in werking op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip, dat voor de verschillende artikelen verschillend kan worden vastgesteld.

Documenten