32.131

Wet uniformering loonbegripDit wetsvoorstel voert een uniform loonbegrip in voor de heffing van loonbelasting/premie volksverzekeringen, premies werknemersverzekeringen en inkomensafhankelijke bijdrage Zorgverzekeringswet (ZVW). De onderdelen van de diverse loonbegrippen die momenteel niet uniform zijn, de zogenaamde discoördinatiepunten, worden opgeheven. Hiermee wordt op korte termijn een administratieve lastenwinst bereikt binnen de contouren van het bestaande stelsel, waarin de loonheffing (van de burgers) en premieheffing (van de werkgevers) afzonderlijk blijven bestaan, maar waarin de grondslag voor de heffingen wordt geüniformeerd.

Via de loonheffingen worden door de werkgevers loonbelasting, premie volksverzekeringen, premies werknemersverzekeringen en de inkomensafhankelijke bijdrage voor de Zorgverzekeringswet (ZVW) afgedragen. Deze loonheffingen worden door werkgevers als ingewikkeld en bewerkelijk ervaren. Oplossingen liggen naar de mening van het kabinet in minder regels, minder details, minder verschillen. Dit leidt tot minder administratieve handelingen van de werkgevers voor hun loonadministratie en tevens tot lagere uitvoeringslasten voor de Belastingdienst.

In het kader van het fiscaal pakket Belastingplan 2010 zijn twee wetsvoorstellen ingediend die geheel zijn gewijd aan het terugdringen van de administratieve lasten en uitvoeringskosten. Naast het onderhavige wetsvoorstel betreft het ook een voorstel voor een Fiscale vereenvoudigingswet 2010 (32.130) waarin vereenvoudigingen in de inkomstenbelasting, loonheffingen, accijnzen en motorrijtuigenbelasting en enkele formeelrechtelijke vereenvoudigingen zijn opgenomen.

Deze samenvatting is gebaseerd op het wetsvoorstel en de memorie van toelichting zoals ingediend bij de Tweede Kamer.


Stand van zaken

Het voorstel (EK 32.131, A) is op 12 april 2011 aangenomen door de Tweede Kamer. PvdA, GroenLinks, D66, VVD, SGP, ChristenUnie, CDA en PVV stemden voor. 

De Eerste Kamer heeft het voorstel op 31 mei 2011 na stemming bij zitten en opstaan aangenomen. SGP, ChristenUnie, PvdA, CDA, VVD, GroenLinks, OSF, D66 en de Fractie-Yildirim stemden voor. 


Kerngegevens

ingediend

14 september 2009

titel

Wijziging van een aantal wetten ter uniformering van het loonbegrip (Wet uniformering loonbegrip)

schriftelijke voorbereiding

inbreng geleverd door

ondertekening

inwerkingtreding

Op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip dat voor de verschillende artikelen of onderdelen daarvan verschillend kan worden vastgesteld


Documenten

22