32.254

Novelle inwerkingtreding Crisis- en herstelwetDeze novelle wijzigt de datum van inwerkingtreding van de Crisis- en herstelwet (CHW) (32.127). Het tijdstip van inwerkingtreding wordt gewijzigd van 1 januari 2010 naar een "bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip".

Deze wijziging is nodig omdat de Eerste Kamer de tijd wenste te hebben om een groot en complex wetsvoorstel als de CHW te kunnen beoordelen waardoor dat wetsvoorstel niet vóór 1 januari 2010 door de Eerste Kamer afgehandeld kon worden.

Deze samenvatting is gebaseerd op het wetsvoorstel en de memorie van toelichting zoals ingediend bij de Tweede Kamer.


Stand van zaken

Het voorstel (TK 32.254, nr. 2PDF-document) is op 17 december 2009 zonder beraadslaging en zonder stemming aangenomen door de Tweede Kamer.

Het voorstel is op 16 maart 2010 na stemming bij zitten en opstaan aangenomen door de Eerste Kamer. SGP, ChristenUnie, VVD, CDA en de PvdA stemden voor.

De wet is opgenomen in Staatsblad 136 van 30 maart 2010.

Tijdens de behandeling op 16 maart 2010 zijn een groot aantal moties ingediend. De stemmingen bij zitten en opstaan vonden direct na de behandeling van de wetsvoorstellen plaats.


Kerngegevens

ingediend

7 december 2009

titel

Wijziging van artikel 5.10, eerste lid, van de Crisis- en herstelwet

schriftelijke voorbereiding

ondertekening

  • minister van Justitie
  • minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer

inwerkingtreding

Indien het bij koninklijke boodschap van 15 september 2009 ingediende voorstel van wet, houdende regels met betrekking tot versnelde ontwikkeling en verwezenlijking van ruimtelijke en infrastructurele projecten (Crisis- en herstelwet) (32.127) tot wet is verheven, treedt deze wet op hetzelfde tijdstip in werking.


Documenten

46