32.311

Wijziging Arbeidstijdenwet inzake sancties voor overtreding van de rijtijdenverordeningMet dit wetsvoorstel kunnen lidstaten van de Europese Unie sancties opgleggen aan ondernemingen of bestuurders voor overtreding van de rijtijdenverordening die zij op hun grondgebied vaststellen en die begaan is op het grondgebied van een andere lidstaat.

Dit wetsvoorstel geeft uitvoering aan artikel 19, tweede lid, van verordening (EG) nr. 561/2006PDF-document van het Europees Parlement en de Raad van 15 maart 2006 tot harmonisatie van bepaalde voorschriften van sociale aard voor het wegvervoer, tot wijziging van Verordeningen (EEG) nr. 3821/85 en (EG) 2135/98 van de Raad en tot intrekking van Verordening (EEG) nr. 3820/85 van de Raad (PbEU L 102).

Deze samenvatting is gebaseerd op het wetsvoorstel en de memorie van toelichting zoals ingediend bij de Tweede Kamer.


Stand van zaken

Tweede Kamer
Schriftelijke voorbereiding
Eerste Kamer
Plenair
 
Afkondiging
Staatsblad(en)

Het voorstel (TK 32.311, nr. 2) is op 1 juli 2010 zonder stemming en zonder beraadslaging aangenomen door de Tweede Kamer. De Eerste Kamer heeft het voorstel op 28 september 2010 als hamerstuk afgedaan.

De wet is opgenomen in Staatsblad 724 van 28 oktober 2010.


Kerngegevens

ingediend

8 februari 2010

titel

Wijziging van de Arbeidstijdenwet in verband met de uitvoering van artikel 19, tweede lid, van verordening 561/2006/EG

schriftelijke voorbereiding

ondertekening

inwerkingtreding

Met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin de wet wordt geplaatst


Documenten

Filter op:
       
Filter op:
     

Sociale media menu


Volg via