32.383

Wet sociale verzekeringen continentaal platDit wetsvoorstel beoogt de sociale zekerheidsbescherming te verbeteren voor werknemers die werkzaam zijn op het Nederlandse deel van het continentaal plat (NCP), maar die nu niet onder de publieke sociale verzekeringen vallen. Aan werknemers op het NCP wordt hiermee zoveel mogelijk dezelfde sociale zekerheidsbescherming geboden als aan werknemers die op Nederlands grondgebied werkzaam zijn.

In de huidige situatie zijn enkel werknemers die in Nederland wonen (ongeacht hun nationaliteit) verzekerd voor de volksverzekeringen. Indien zij daarbij ook voor een Nederlandse werkgever werken zijn zij tevens verzekerd voor de werknemersverzekeringen. De overige werknemers op het NCP, ook Nederlanders die voor een buitenlandse werkgever werken, zijn op dit moment voor hun sociale zekerheid aangewezen op de Wet arbeid mijnbouw Noordzee (WAMN). Dit wetsvoorstel voorziet in de intrekking van de WAMN.

Deze samenvatting is gebaseerd op het wetsvoorstel en de memorie van toelichting zoals ingediend bij de Tweede Kamer.


Stand van zaken

Het voorstel (EK 32.383, A) is op 9 december 2010 zonder beraadslaging en zonder stemming aangenomen door de Tweede Kamer. De Eerste Kamer heeft het voorstel op 21 december 2010 als hamerstuk afgedaan.


Kerngegevens

ingediend

7 mei 2010

titel

Wijziging van enkele wetten als gevolg van de uitbreiding van de sociale verzekeringsplicht voor personen die werkzaam zijn op het Nederlands deel van het continentaal plat (Wet sociale verzekeringen continentaal plat)

schriftelijke voorbereiding

ondertekening

inwerkingtreding

Op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip


Documenten

8