32.397

Wijziging Arbeidsomstandighedenwet ten aanzien van de risico inventarisatie en evaluatieDit wetsvoorstel beoogt door middel van vermindering van de administratieve lastendruk in samenhang met de plicht voor de werkgever om de werknemer de gelegenheid te bieden kennis te kunnen nemen van de risico-inventarisatie en -evaluatie (ri&e), een verbetering van de naleving van de ri&e-plicht te bewerkstelligen.

Voorgesteld wordt het toetsingsregime voor de ri&e te wijzigen en de plicht voor de werkgever de werknemer kennis te kunnen laten nemen van de ri&e weer expliciet in de Arbeidsomstandighedenwet op te nemen. Tevens bevat dit wetsvoorstel wijzigingen van de Arbeidsomstandighedenwet en de Wet minimumloon en minimumvakantiebijslag die technische correcties betreffen die noodzakelijk zijn in verband met de invoering van de vierde tranche van de Algemene wet bestuursrecht.

Deze samenvatting is gebaseerd op het wetsvoorstel en de memorie van toelichting zoals ingediend bij de Tweede Kamer.


Stand van zaken

Het voorstel (TK 32.397, nr. 2) is op 9 december 2010 zonder beraadslaging en zonder stemming aangenomen door de Tweede Kamer. De Eerste Kamer heeft het voorstel op 21 december 2010 als hamerstuk afgedaan.


Kerngegevens

ingediend

28 mei 2010

titel

Wijziging van de Arbeidsomstandighedenwet ten aanzien van de risico inventarisatie en evaluatie en enkele technische wijzigingen in deze wet en de Wet minimumloon en minimumvakantiebijslag in verband met de vierde tranche van de Algemene wet bestuursrecht

schriftelijke voorbereiding

ondertekening

inwerkingtreding

Op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip


Documenten