32.415 (R1915)

RijksvisumwetDit voorstel van rijkswet regelt de hoofdlijnen voor de verlening van visa binnen het Koninkrijk. De landen en openbare lichamen binnen het Koninkrijk kunnen de bepalingen verder uitwerken. Omdat Nederland in Europa zich aan Europese regelgeving moet houden, is dit voorstel hoofdzakelijk voor het Caraibische deel van het Koninkrijk. Dit wetsvoorstel is nodig in verband met de wijziging van de staatkundige verhoudingen binnen het Koninkrijk.

Met dit voorstel voldoen de landen in het Koninkrijk aan de internationale verplichtingen en wordt illegale immigratie tegengaan. Het Souverein Besluit van 12 december 1813 wordt gemoderniseerd en de visumverlening binnen het Koninkrijk geuniformeerd. Het voorstel bevat regels over de visumplicht, de criteria voor de verlening van visa, de beperkingen en voorschriften, de bevoegdheid tot visumverlening en de intrekking wijziging verlenging van visa.

Dit wetsvoorstel maakt deel uit van het pakket van wetsvoorstellen die zijn ingediend in het kader van de staatkundige vernieuwing van het Koninkrijk (31.568).

Deze samenvatting is gebaseerd op het wetsvoorstel en de memorie van toelichting zoals ingediend bij de Tweede Kamer.


Stand van zaken

Het voorstel (EK, A) is op 14 juni 2016 met algemene stemmen aangenomenPDF-document door de Tweede Kamer.

De Eerste Kamer heeft het wetsvoorstel op 12 juli 2016 als hamerstuk afgedaan.


Kerngegevens

ingediend

15 juni 2010

titel

Bepalingen omtrent de verlening van visa voor de toegang tot de landen van het Koninkrijk (Rijksvisumwet)

schriftelijke voorbereiding

ondertekening

inwerkingtreding

Op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip, dat voor invoering van de verschillende artikelen of onderdelen voor de afzonderlijke landen of openbare lichamen verschillend kan worden vastgesteld.


Documenten