32.434

Wijziging Wet bestrijding ongevallen Noordzee en de Wet voorkoming verontreiniging door schepen inzake de invoering van een communautair monitoring- en informatiesysteem voor de zeescheepvaartMet dit wetsvoorstel wordt uitvoering gegeven aan richtlijn 2009/17/EG van het Europees Parlement en de Raad van de Europese Unie tot wijziging van Richtlijn 2002/59/EG betreffende de invoering van een communautair monitoring- en informatiesysteem voor de zeescheepvaart (gepubliceerd in PbEU L 131), die op 23 april 2009 is vastgesteld.

De belangrijkste doelen van de wijziging zijn:  

  • het verbeteren van de kennis over het maritieme verkeer door een verbetering van de informatieverzameling en de opzet van een netwerk voor het delen van deze informatie tussen EU-lidstaten;
  • het verkleinen van de aanvaringsrisico’s tussen koopvaardijschepen en vissersvaartuigen door deze laatste categorie uit te rusten met apparatuur ter identificatie en positionering;
  • het verbeteren van het besluitvormingsproces rondom de opvang van schepen die bijstand behoeven in opvanghavens teneinde grootschalige vervuiling van kustgebieden te voorkomen.

De lidstaten zijn verplicht deze richtlijn uiterlijk 30 november 2010 geïmplementeerd te hebben.

Deze samenvatting is gebaseerd op het wetsvoorstel en de memorie van toelichting zoals ingediend bij de Tweede Kamer.


Stand van zaken

Het voorstel (EK 32.434, A) is op 9 december 2010 zonder beraadslaging en zonder stemming aangenomen door de Tweede Kamer. De Eerste Kamer heeft het voorstel op 21 december 2010 als hamerstuk afgedaan.

De wet is opgenomen in Staatsblad 882 van 30 december 2010.


Kerngegevens

ingediend

1 juli 2010

titel

Wijziging van de Wet bestrijding ongevallen Noordzee en van de Wet voorkoming verontreiniging door schepen in verband met de implementatie van richtlijn nr. 2009/17/EG van 23 april 2009 van het Europees Parlement en de Raad van de Europese Unie tot wijziging van richtlijn 2002/59/EG betreffende de invoering van een communautair monitoring- en informatiesysteem voor de zeescheepvaart (PbEU L 131)

schriftelijke voorbereiding

ondertekening

inwerkingtreding

Deze wet treedt in werking met ingang van 30 november 2010. Indien het Staatsblad waarin deze wet wordt geplaatst, wordt uitgegeven na 30 november 2010, treedt zij in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin zij wordt geplaatst, en werkt zij terug tot en met 30 november 2010.


Documenten