Dit wetsvoorstel vervangt de huidige Raamwet EEG-voorschriften aanbestedingen. Met dit voorstel wil het kabinet een duidelijk en eenvormig wettelijk kader bieden voor het aanbesteden van overheidsopdrachten voor het uitvoeren van werken, het leveren van producten en het verrichten van diensten. De nieuwe Aanbestedingswet geldt voor alle overheidsopdrachten (onder en boven de Europese grens).

Met dit voorstel worden minder en helderdere regels gesteld waardoor ook kleinere ondernemers een eerlijke kans krijgen op overheidsopdrachten. Hiermee wordt de totstandkoming van optimale concurrentie bevorderd, de lasten van het aanbesteden verminderd, de aanbestedingspraktijk waar nodig geuniformeeerd en de klachtenafhandeling vereenvoudigd. Het bieden van maatwerk is mogelijk.

Deze samenvatting is gebaseerd op het wetsvoorstel en de memorie van toelichting zoals ingediend bij de Tweede Kamer.


Stand van zaken

Het voorstel (EK 32.440, A) is op 14 februari 2012 aangenomen door de Tweede Kamer. PvdA, GroenLinks, D66, VVD, SGP, ChristenUnie, CDA en de PVV stemden voor.

De Eerste Kamer heeft het voorstel op 30 oktober 2012 na stemming bij zitten en opstaan aangenomen. PVV, VVD, PvdA, CDA, ChristenUnie, SGP, GroenLinks, D66, OSF en 50PLUS stemden voor. De drie moties, ingediend tijdens de plenaire behandeling op 23 oktober 2012, zijn eveneens aangenomen.


Kerngegevens

ingediend

6 juli 2010

titel

Nieuwe regels omtrent aanbestedingen (Aanbestedingswet 20..)

schriftelijke voorbereiding

inbreng geleverd door

ondertekening

  • minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie

inwerkingtreding

Op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip dat voor de verschillende artikelen of onderdelen daarvan verschillend kan worden vastgesteld


Hoofdlijnen

  • Eén formulier voor elke aanbesteding. Alle opdrachten voor aanbestedingen worden bij Tenderned gepubliceerd zodat de ondernemer niet meer op verschillende plekken hoeft te zoeken.
  • Aanbestedende diensten en het bedrijfsleven moeten afspraken gaan maken over de procedures bij aanbesteden onder de Europese grens van leveringen en diensten.
  • De eisen:
    • die aan opdrachten worden gesteld moeten in redelijke verhouding staan tot de opdracht.
    • die gesteld worden aan de jaaromzet van de deelnemende ondernemer moeten in verhouding staan tot de opdracht.

Documenten

166
Bladeren:
[1-50] [51-100] [101-150] [151-166] documenten
Bladeren:
[1-50] [51-100] [101-150] [151-166] documenten